University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Anthropocentric Linguistics and Culturology

Applied linguistics (English and German languages section)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

10

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc, wspólny dla wszystkich sekcji językowych.

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia sekcji: 15

Kształcenie odbywa się w ramach 3 specjalności: tłumaczenia specjalistyczne; komunikacja międzykulturowa; nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych, z tym że pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich studentów, a specjalność student wybiera po ukończeniu pierwszego roku studiów. Szczegóły dot. programu studiów znajdują się na stronie: www.ikla.uw.edu.pl/studia

Efekty kształcenia dla specjalności tłumaczenia specjalistyczne:

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia ze specjalnością tłumaczenie specjalistyczne zna na poziomie C1 dwa języki obce, ma utrwalone struktury składniowe, słownictwo ogólne oraz podstawową terminologię z różnych zakresów tematycznych. Posiada wiedzę ogólną dotyczącą realiów polityczno-społecznych, literatury i szeroko pojętej kultury obszarów wybranych języków obcych, ich geografii i historii. Ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną o procesie tłumaczenia, jego rodzajach i specyfice; zna podstawowe techniki przekładowe, orientuje się w lingwistycznej teorii przekładu i metodach translatorskich; posiada podstawowe umiejętności badawcze w zakresie lingwistyki tekstu; wykazuje się kompetencją translatorską w zakresie tłumaczenia z języka ojczystego na wybrane języki obce i odwrotnie tekstów z poszczególnych dziedzin tematycznych. Umie korzystać ze źródeł słownikowych i tekstowych oraz wykorzystywać nowe media do rozwiązywania problemów językowych.

Efekty kształcenia dla specjalności komunikacja międzykulturowa:

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia ze specjalnością komunikacja międzykulturowa zna na poziomie C1 dwa języki obce, ma utrwalone struktury składniowe, słownictwo ogólne oraz podstawową terminologię z różnych zakresów tematycznych. Posiada poszerzoną wiedzę o języku, literaturze i kulturze obszarów wybranych języków obcych, ich instytucjach kultury; orientuje się we współczesnym życiu kulturalnym tych obszarów językowych: zna podstawowe nurty literatury wybranych obszarów językowych w ujęciu współczesnym i historycznym; potrafi przeprowadzić analizę komparatystyczną tekstów literackich; rozpoznaje gatunki literackie i potrafi przeprowadzić analizę tekstów literackich na poziomie mikrotekstualnym i makrotekstualnym, omówić ich cechy stylistyczne oraz określić funkcje kulturowe. Potrafi interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) zachodzące w wybranych obszarach językowych. Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Efekty kształcenia dla specjalności nauczanie języków obcych na wczesnych etapach edukacyjnych:

Absolwent studiów stacjonarnych I stopnia ze specjalnością nauczanie języków obcych zna dwa języki obce na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada przygotowanie do nauczania ich w przedszkolach i szkołach podstawowych. Ma utrwalone struktury składniowe, słownictwo ogólne oraz podstawową terminologię z różnych zakresów tematycznych. Posiada podstawową wiedzę z zakresu wiadomości o języku, literaturze i kulturze obszarów językowych wybranych języków obcych. Posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów nauczania i uczenia się i jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych nauczyciela. Posiada umiejętność przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały językowe, dostosować je do możliwości i zainteresowań uczniów, wykorzystywać w pracy dydaktycznej nowoczesne technologie. Jest w stanie dokonywać obserwacji zdarzeń pedagogicznych, analizować je i wyciągać wnioski.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

W przypadku rejestracji i zakwalifikowania na kilka kombinacji językowych w trakcie składania dokumentów kandydat jest zobowiązany do wyboru tylko jednej kombinacji językowej.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 45%

waga = 35%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brany jest wynik egzaminów z języka wiodącego i języka drugiego oraz ocena z matury pisemnej z j. polskiego.

Forma egzaminu: ustny

Egzamin ma na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.

 1. Egzamin ustny z języka wiodącego (j. angielski).
 2. Egzamin ustny z drugiego języka obcego (j. niemiecki).

Zagadnienia egzaminacyjne (jednakowa forma zarówno dla języka wiodącego, jak i dla języka drugiego):

 1. Kandydat losuje 3 tematy spośród podanych poniżej.
 2. Kandydat wybiera 1 temat spośród 3 wylosowanych.
 3. Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Lista tematów:

 1. Reklama
 2. Media i komunikowanie masowe
 3. Prasa
 4. Zdrowy tryb życia
 5. Nałogi
 6. Ochrona środowiska
 7. Wychowanie, wykształcenie
 8. Przemoc i przestępczość wśród młodzieży
 9. Kara śmierci
 10. Eutanazja
 11. Turystyka
 12. Konsumpcjonizm
 13. Równouprawnienie
 14. Konflikt pokoleń
 15. Homoseksualizm
 16. Sekty
 17. Kultura i sztuka
 18. Moda
 19. Sport
 20. Nauka a odpowiedzialność

Podczas egzaminu (zarówno z języka wiodącego, jak i drugiego) można uzyskać maksymalnie 100 pkt; ocenianie będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka - maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie:

 • minimum 30 pkt (30%) w przypadku języka wiodącego
 • minimum 30 pkt (30%) w przypadku języka drugiego.

Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu z dwóch języków obcych:

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, z czego:

 • wynik z matury pisemnej z j. pol. – maks. 20 pkt (waga = 20%)
 • wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego – maks. 50 pkt (waga = 50%)
 • wynik egzaminu ustnego z j. drugiego – maks. 30 pkt (waga = 30%)

Uzyskana przez kandydata punktacja stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia.

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymgany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 45%

waga = 35%

*Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które nie mają na maturze wyniku z języka polskiego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość tego języka. Egzamin na na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Forma egzaminu: egzamin ustny z języka polskiego

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Zagadnienia egzaminacyjne:

A. Literatura

 • Twój ulubiony pisarz polskojęzyczny: życie i twórczość.
 • Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej i dlaczego?

B. Kultura

 • Wymień i scharakteryzuj polskie święta narodowe.
 • Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie konkretnych narodów

C. Polityka

 • System polityczny i partyjny Polski oraz jego charakterystyka.
 • Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku.

D. Historia

 • Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski.
 • Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski? Uzasadnij.

Przebieg egzaminu:

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej.
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat.
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%

Punkty za egzamin ustny z języka polskiego nie wliczają się do ogólnej punktacji.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 45%

waga = 35%

*Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, które nie mają na maturze wyniku z języka polskiego, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość tego języka. Egzamin na na celu sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Forma egzaminu: egzamin ustny z języka polskiego

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Zagadnienia egzaminacyjne:

A. Literatura

 • Twój ulubiony pisarz polskojęzyczny: życie i twórczość.
 • Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej i dlaczego?

B. Kultura

 • Wymień i scharakteryzuj polskie święta narodowe.
 • Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie konkretnych narodów

C. Polityka

 • System polityczny i partyjny Polski oraz jego charakterystyka.
 • Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku.

D. Historia

 • Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski.
 • Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski? Uzasadnij.

Przebieg egzaminu:

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej.
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat.
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 60 pkt, tj. 60%

Punkty za egzamin ustny z języka polskiego nie wliczają się do ogólnej punktacji.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy wiodący: j. angielski

Przedmiot wymagany

Drugi język obcy: j. niemiecki

waga = 10%

waga = 50% 

waga = 40% 

Wszyscy kandydaci przystępują do egzaminu z języka polskiego, którego celem jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne:

A. Literatura

 • Twój ulubiony pisarz polskojęzyczny: życie i twórczość
 • Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej i dlaczego?

B. Kultura

 • Wymień i scharakteryzuj polskie święta narodowe
 • Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie konkretnych narodów

C. Polityka

 • System polityczny i partyjny Polski i jego charakterystyka
 • Polityka zagraniczna Polski w XXI wieku

D. Historia

 • Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski
 • Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski? Uzasadnij

Przebieg egzaminu:

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej,
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat,
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%.

Pozytywny wynik egzaminu z języka polskiego jest warunkiem niezbędnym do uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym.

Punkty za egzamin ustny z języka polskiego nie wliczają się do ogólnej punktacji.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Zasady kwalifikacji: egzamin ustny z języka polskiego, języka wiodącego oraz języka drugiego, którego celem którego jest sprawdzenie predyspozycji do podjęcia studiów tłumaczeniowych.

Forma egzaminu: ustny

Egzamin będzie obejmował sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w:

a) języku polskim,
b) w języku, który kandydat wybierze jako język wiodący (j. angielski)
c) w języku, który kandydat wybierze jako język drugi (j. niemiecki). 

Zagadnienia egzaminacyjne (jednakowe zarówno dla języka polskiego, jak i języka wiodącego oraz drugiego):

A. Literatura

 • Twój ulubiony pisarz (polsko-, anglo-, niemieckojęzyczny): życie i twórczość
 • Które 3 pozycje uważasz za kanon literatury polskiej, brytyjskiej (lub amerykańskiej) i niemieckiej (lub austriackiej, szwajcarskiej) i dlaczego?

B. Kultura

 • Wymień i scharakteryzuj święta narodowe polskie, brytyjskie/amerykańskie, niemieckie/austriackie/szwajcarskie
 • Jakie problemy niesie ze sobą komunikacja międzykulturowa? Omów na przykładzie konkretnych narodów

C. Polityka

 • System polityczny i partyjny Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA) i Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii) i jego charakterystyka
 • Polityka zagraniczna Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA) i Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii) w XXI wieku

D. Historia

 • Wymień i scharakteryzuj 3 Twoim zdaniem najwybitniejsze postaci w historii Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA) lub Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii)
 • Kiedy przypada okres największej świetności w historii Polski, Wielkiej Brytanii (lub USA) lub Niemiec (lub Austrii/Szwajcarii)? Uzasadnij

Przebieg egzaminu:

1. Kandydat najpierw przystępuje do egzaminu ustnego z j. polskiego.

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej,
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat,
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka polskiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka wiodącego i języka drugiego będzie uzyskanie minimum 30 pkt (30%) z języka polskiego.

2. Po zdaniu egzaminu z języka polskiego kandydat przystępuje do egzaminu z języka wiodącego.

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej,
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat,
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka wiodącego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%

Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego z języka drugiego będzie zdanie egzaminu ustnego z języka wiodącego.

3. Po zdaniu egzaminu z języka wiodącego kandydat przystępuje do egzaminu ustnego z języka drugiego.

a) Kandydat losuje 2 pytania spośród podanych powyżej,
b) Kandydat wybiera jedno z nich, a następnie wypowiada się na zadany temat,
c) Kandydat dyskutuje z komisją na zadany temat.

Podczas egzaminu będzie można uzyskać maksymalnie 100 pkt, a oceniane będą:

 • treść – maks. 25 pkt
 • wymowa – maks. 20 pkt
 • gramatyka – maks. 20 pkt
 • leksyka – maks. 20 pkt
 • rozumienie ze słuchu – maks. 15 pkt

Kandydat zda egzamin z języka drugiego, gdy uzyska minimum 30 pkt, tj. 30%

Sposób przeliczania punktów dla kandydatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego z języka polskiego i dwóch języków obcych:

Łącznie kandydat może uzyskać maksymalnie 300 punktów, z czego:

 • wynik egzaminu ustnego z j. polskiego - maks. 100 pkt
 • wynik egzaminu ustnego z j. wiodącego - maks. 100 pkt
 • wynik egzaminu ustnego z j. drugiego - maks. 100 pkt

Kandydat zda egzaminy wstępne, gdy łącznie uzyska minimum 90 pkt.

Kandydat nie zda całego egzaminu wstępnego, gdy:

 • uzyska z egzaminu ustnego z języka polskiego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.
 • uzyska z egzaminu ustnego z języka wiodącego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.
 • uzyska z egzaminu ustnego z języka drugiego mniej niż 30 pkt, tj. 30%.

Uzyskana przez kandydata punktacja podzielona przez 3 stanowi o miejscu, jakie zajmie on na liście rankingowej decydującej o zakwalifikowaniu na studia.

Termin i miejsce egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Jednostka nie przewiduje ulg w postaci przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Date of exams

Termin egzaminów ustnych: 05.07.2018 r., godz. 10:00 Miejsce: ul. Szturmowa 4, s. 510 (V piętro). Prosimy o przyniesienie dowodu wniesienia opłaty rejestracyjnej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information