University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Applied Linguistics

Applied linguistics - foreign language teaching and translation - ILS

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionLimit miejsc wspólny dla wszystkich sekcji językowych

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

W ramach kierunku student doskonali znajomość dwóch języków obcych (do wyboru są języki angielski, francuski, niemiecki, rosyjski oraz hiszpański), uczestnicząc w zajęciach m. in. z fonetyki, gramatyki opisowej czy konwersacji. Kompetencję przekładową rozwija podczas warsztatów tłumaczeniowych i wykładów z translatoryki, a kompetencję kulturową na zajęciach z literatury i kulturoznawstwa. Niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania języków obcych dostarczają mu przedmioty metodyczne i pedagogiczne.

Absolwenci studiów licencjackich w ILS posiadają następujące umiejętności i kwalifikacje:

  1. Każdy absolwent posiada zbliżoną do rodzimej znajomość dwóch języków obcych w mowie i piśmie (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy).
  2. Każdy absolwent posiada umiejętność przekładu w ramach trzech języków, tj. A (język polski), B (studiowany pierwszy język obcy) i C (studiowany drugi język obcy).
  3. Każdy absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania języków B i C w przedszkolu i szkole podstawowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.).
  4. Każdy absolwent posiada umiejętności umożliwiające podejmowanie wszelkiego rodzaju prac wymagających dobrej znajomości języków i kultury danych obszarów językowych, w tym głównie prac tłumaczeniowych.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50

Rekrutacja odbywa się według ustalonych limitów miejsc na każdy z pierwszych języków.
Kandydat przy zgłoszeniu zobowiązany jest zaznaczyć pierwszy i drugi język. W związku z tym sporządza się 5 list rankingowych kandydatów według pierwszego języka:

  • sekcja z pierwszym językiem angielskim,
  • sekcja z pierwszym językiem niemieckim,
  • sekcja z pierwszym językiem francuskim,
  • sekcja z pierwszym językiem rosyjskim,
  • sekcja z pierwszym językiem hiszpańskim.

Język pierwszy i drugi muszą być od siebie różne. Nie można jednocześnie zadeklarować dwóch kombinacji języków, np. pierwszy angielski – drugi niemiecki, pierwszy niemiecki – drugi angielski.

Uwaga! Deklarując języki obce trzeba mieć jednocześnie potwierdzenie ich znajomości w postaci odpowiedniego egzaminu maturalnego, względnie zaświadczenia o byciu laureatem/finalistą olimpiady językowej z danego języka. Instytut Lingwistyki Stosowanej nie naucza języków obcych od poziomu zerowego.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański*

p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Drugi język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański*

p. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie z innych języków

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański*

Przedmiot wymagany

Drugi język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański*

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie z innych języków

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański**

p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Drugi język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański**

p. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*Język L1 można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty).
**Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie z innych języków

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański**

p. wyższy x 1

Przedmiot wymagany

Drugi język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański**

p. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 40%

waga = 40%

*Język A1 z grupy 1/język A można wskazać tylko w przypadku braku oceny z j. polskiego. Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty).
**Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie z innych języków

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy (pierwszy) do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,

j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański**

Przedmiot wymagany

Drugi język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski, j. rosyjski,
j. hiszpański**

waga = 10%

waga = 10% 

waga = 40% 

waga = 40% 

*Osoby z obcym obywatelstwem, które nie zdawały egzaminu maturalnego z j. polskiego ani nie posiadają certyfikatu znajomości j. polskiego, są zobowiązane do odbycia rozmowy sprawdzającej znajomość tego języka. Pozytywny wynik tej rozmowy jest warunkiem dopuszczenia do dalszego postępowania (za wynik rozmowy nie są przyznawane punkty).
**Języki pierwszy i drugi muszą być od siebie różne i zgodne z językami wybranymi do studiowania, np. chcąc studiować angielski i niemiecki, trzeba podstawić do wzoru wyniki egzaminów z angielskiego i niemieckiego, a nie z innych języków

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Termin egzaminu z języka polskiego: 6 lipca 2018 r.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Zasady kwalifikacji: egzamin ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: Kandydat zapoznaje się z 3 krótkimi artykułami prasowymi (jednym w języku polskim i po jednym w każdym z wybranych języków obcych), a następnie przystępuje do rozmowy na ich temat.

Za egzamin ustny z języka polskiego (A), języka obcego (B) i języka obcego (C) przyznawane są punkty.

Termin egzaminu wstępnego: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Date of exams

Egzamin sprawdzający znajomość j. polskiego: 6 lipca 2018, godz. 10.00, sala 01.082, ul. Dobra 55

Egzamin wstępny dla kandydatów z maturą zagraniczną kwalifikowanych na innych zasadach:
6 lipca 2018, godz. 10.00, sala 01.082, ul. Dobra 55

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information