Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Matematyka, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku matematyka:

 • Rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań.
 • Dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń.
 • Rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach.
 • Zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki.
 • Zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania.
 • Zna wybrane pojęcia i metody logiki matematycznej, teorii mnogości i matematyki dyskretnej zawarte w podstawach innych dyscyplin matematyki.
 • Zna podstawy rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych, a także wykorzystywane w nim inne gałęzie matematyki, ze szczególnym uwzględnieniem algebry liniowej i topologii.
 • Zna przykłady i podstawowe własności ważnych pojęć matematycznych takich jak przestrzeń liniowa, grupa, pierścień, ciało, przestrzeń metryczna, przestrzeń topologiczna.
 • Zna podstawy technik obliczeniowych i programowania, wspomagających pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia.
 • Zna na poziomie podstawowym co najmniej jeden pakiet oprogramowania, służący do obliczeń symbolicznych.
 • Zna co najmniej jeden język obcy na poziomie średniozaawansowanym (B2).
 • Ma ogólną wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych i etycznych związanych z pracą naukową i dydaktyczną matematyka; zna pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony wartości intelektualnej.
 • Orientuje się w możliwościach prowadzenia indywidualnej działalności wykorzystującej wiedzę matematyczną.
 • Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje.
 • Potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
 • Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia.
 • Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania.
 • Potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
 • Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej.
 • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.
 • Potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 55

Laureaci i finaliści Olimpiady Matematycznej oraz laureaci i finaliści Olimpiady Informatycznej, przyjęci na I rok studiów licencjackich mogą wystąpić do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki o przyznanie indywidualnego toku studiów (studia informatyczno-matematyczne). Osoby te studiują na I roku na kierunku, na który zostały przyjęte (matematyka) i w ramach puli dodatkowych punktów ECTS realizują wskazane przedmioty dodatkowe.
Wymienione wyżej osoby, po zaliczeniu I roku matematyki mogą:

 • kontynuować studia na II roku matematyki oraz podjąć bez dodatkowej kwalifikacji studia na drugim kierunku na informatyce, o ile zaliczyły wszystkie przedmioty objęte indywidualnym tokiem studiów. Podania w tej sprawie należy kierować do Dziekana w wyznaczonym terminie.
 • kontynuować studia na II roku matematyki albo informatyki zgodnie ze standardowym programem z ewentualnym uzupełnieniem niezbędnych różnic programowych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. słowacki, j. szwedzki,
j. portugalski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Przedmiot do wyboru*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 60%

waga = 10%

waga = 20%

*Dowolny, włącznie z matematyką, jezykiem polskim i językiem obcym. Matematykę, język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Przedmiot do wyboru*

 

waga = 10%

waga = 60%

waga = 10%

waga = 20%

*Dowolny, włącznie z matematyką, jezykiem polskim i językiem obcym. Matematykę, język polski i język obcy można wskazać dwukrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 60%

waga = 10%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**
Dowolny, włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem L1)  i językiem obcym. Matematykę, język polski (język L1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0.6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0.6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Przedmiot do wyboru**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 60%

waga = 10%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**
Dowolny, włącznie z matematyką, jezykiem polskim (językiem A1 z grupy 1/językiem A) i językiem obcym. Matematykę, język polski (język A1 z grupy 1/język A) i język obcy na poziomie wyższym (HL) można wskazać dwukrotnie

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

Egzamin predyspozycyjny**

Egzamin predyspozycyjny do podjęcia studiów na kierunku matematyka w języku polskim. Egzamin będzie obejmował zadania z matematyki z zakresu szkoły średniej, których rozwiązania należy przedstawić w języku polskim. Maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie: 100

waga = 5%

waga = 10% 

waga = 5% 

waga = 80% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Podczas egzaminu sprawdzana będzie również znajomość języka polskiego. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wyniki z egzaminu predyspozycyjnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Fizycznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych.

Dodatkowe informacje