Uniwersytet Warszawski / Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (Kolegium MISH)

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych, stacjonarne

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie lub I stopnia (w zależności od kierunku) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 albo 5 lat (w zależności od kierunku)

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

100

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Kolegium MISH kształci studentów interdyscyplinarnych, tj. ludzi odznaczających się wiedzą, umiejętnościami i postawami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

 • zakres ogólny - w ramach szeroko pojmowanej wiedzy i działań na terenie kultury (osiągany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony w suplemencie do dyplomu),
 • zakres szczegółowy - zagwarantowany przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie programu kształcenia, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru kształcenia (poświadczony przez dyplom ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, a więc osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane „efektami kierunkowymi”).

Studia MISH kształtują postawę samodzielności, co zawarte jest w samej nazwie „indywidualne”: student sam stawia sobie cele edukacyjne, pracuje z opiekunem naukowym (tutorem). W ten sposób bardziej niż inni studenci jest przygotowany do rynku pracy, życia społecznego itd.

Absolwent Kolegium MISH posiada - obok kompetencji właściwych dla kierunków i poziomów studiów realizowanych w ramach studiów MISH — umiejętności interdyscyplinarnego ujmowania problemów z zakresu wielu obszarów kształcenia. Świadomie wykorzystuje metody dyscyplin badawczych poznane na wybranych przez siebie kierunkach studiów, przeprowadza interdyscyplinarne analizy i interpretacje zjawisk i procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie oraz rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy związane z rozumieniem człowieka i procesów współczesnego świata. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, wobec tradycji i współczesności, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania na studia: 150.

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe i składa się z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji - rozmowy kompetencyjnej.

Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów w zależności od miejsca na liście rankingowej.

Maksymalna liczba punktów za wyniki na egzaminie maturalnym wynosi 100.

Osoby, które po przeliczeniu punktów z egzaminów maturalnych uzyskają mniej niż 60 punktów, nie zostaną dopuszczone do rozmowy kompetencyjnej.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z*: język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka, geografia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki
 

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 35%

*Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot tylko na poziomie rozszerzonym

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

II ETAP

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Forma egzaminu: egzamin ustny

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy.
O tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin.

Uwaga:
Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.

Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów.

Uwaga:

 • zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.
 • w wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej, przy czym na studia mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 150 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z*: język łaciński i kultura antyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, informatyka, matematyka, geografia, filozofia, fizyka, chemia, biologia,
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

waga = 40%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 35%

 *Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

II ETAP

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Forma egzaminu: egzamin ustny

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy.
O tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin.

Uwaga:
Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.

Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów.

Uwaga:

 • zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.
 • w wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej, przy czym na studia mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 150 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z**: łacina, greka klasyczna, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, chemia, fizyka, biologia, matematyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot tylko na poziomie rozszerzonym

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego (nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

II ETAP

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Forma egzaminu: egzamin ustny

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy.
O tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin.

Uwaga:
Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.

Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów.

Uwaga:

 • zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.
 • w wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej, przy czym na studia mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 150 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z**: łacina, greka klasyczna, polityka, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, chemia, fizyka, biologia, matematyka, informatyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 40%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot tylko na poziomie wyższym (HL)

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego (nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

II ETAP

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Forma egzaminu: egzamin ustny

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy.
O tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin.

Uwaga:
Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.

Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów.

Uwaga:

 • zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.
 • w wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej, przy czym na studia mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 150 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

I ETAP

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z**: język łaciński, greka klasyczna, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, język obcy nowożytny, filozofia, chemia, fizyka, biologia, matematyka, informatyka

waga = 40%

waga = 10%

waga = 15%

waga = 35%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

UWAGA: W przypadku, gdy kandydat nie ma poświadczonej przez właściwe organy znajomości języka polskiego (nie zdawał na maturze j. polskiego ani nie posiada certyfikatu znajomości j. polskiego albo zaświadczenia
o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim), a zostanie zakwalifikowany do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, w czasie rozmowy kompetencyjnej zostanie przeprowadzony sprawdzian ze znajomości języka polskiego. Rozmowa kompetencyjna prowadzona jest wyłącznie w języku polskim. W przypadku stwierdzenia braku wystarczającej do podjęcia studiów znajomości języka polskiego, kandydat nie zostanie zakwalifikowany na studia.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

II ETAP

Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)

Forma egzaminu: egzamin ustny

Celem sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej) jest rozpoznanie pozaszkolnych (spoza zakresu wiedzy maturalnej) zainteresowań kandydata. W trakcie rozmowy kompetencyjnej oceniana jest umiejętność samodzielnego myślenia, prowadzenia rozmowy i formułowania argumentów oraz nawiązywania do różnych obszarów wiedzy.
O tematyce rozmowy zadecydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy z wybranej przez siebie dyscypliny lub z większej liczby dyscyplin.

Uwaga:
Zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.

Komisja egzaminacyjna, w której skład wejdą wybitni nauczyciele akademiccy UW oraz zaproszeni eksperci z innych ośrodków naukowych, wybierze jeden ze zgłoszonych przez kandydata tematów jako główny przedmiot rozmowy, przy czym komisja pozostawia sobie prawo do zadawania pytań dotyczących drugiego tematu. Temat oraz dobór lektur, stanowiący punkt wyjścia do rozmowy z komisją egzaminacyjną, pozostawiony jest kandydatom, którzy swoje propozycje przekazują drogą elektroniczną we właściwym terminie podanym na stronach systemu IRK. Do rozmowy kompetencyjnej dopuszczeni zostaną kandydaci (w liczbie nie większej niż dwukrotność limitu), którzy na egzaminie maturalnym uzyskali najwyższą punktację łączną ze wszystkich branych pod uwagę przedmiotów.

Uwaga:

 • zgłoszone tematy nie mogą powtarzać zagadnień opracowywanych na potrzeby ustnego egzaminu maturalnego oraz olimpiad przedmiotowych.
 • w wyjątkowych wypadkach sprawdzian predyspozycji może być przeprowadzony przez zaproszonego eksperta z wykorzystaniem telefonu lub elektronicznych narzędzi komunikowania się.

Maksymalna liczba punktów, jaką kandydat może uzyskać z rozmowy kompetencyjnej wynosi 100.
Na wynik końcowy postępowania rekrutacyjnego składa się liczba punktów z konkursu ocen z egzaminów maturalnych oraz z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji (rozmowy kompetencyjnej). Na I rok studiów zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę punktów z obu etapów postępowania rekrutacyjnego, w zależności od miejsca na liście rankingowej, przy czym na studia mogą zostać przyjęci jedynie kandydaci, którzy uzyskali nie mniej niż 150 punktów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są wyłącznie LAUREACI ogólnopolskich olimpiad szczebla centralnego, którzy zajęli miejsca od pierwszego do szóstego (tj. 6 pierwszych osób z listy wg liczby zdobytych punktów) oraz LAUREACI (bez względu na miejsce) więcej niż jednej olimpiady szczebla centralnego. Dotyczy to następujących olimpiad:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

Terminy egzaminów

Rozmowy kompetencyjne odbędą się w dniach 12, 13, 14 lipca 2018 r.

Tematy do rozmowy kompetencyjnej należy zgłaszać za pomocą poniższego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 4 lipca 2018 r. do godz. 23.59

Formularz

(aktywny od 10.05.2018 r. do 4.07.2018 r.)

Niezgłoszenie tematów do 4 lipca jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Lista osób dopuszczonych do rozmowy kompetencyjnej zostanie ogłoszona 11 lipca 2018 r.
W przypadku problemów związanych z wypełnieniem formularza prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@mish.uw.edu.pl

Dodatkowe informacje