Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych

Ekonomia, Matematyka specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są niezwykle interesujące i zarazem wymagające oraz skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Na programie istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne i na kierunku Matematyka (WMIM) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.

Absolwent kierunku posiada umiejętność swobodnego posługiwania się specjalistyczną terminologią ekonomiczną w języku angielskim i wykorzystuje ją w ciągłym procesie rozwijania kompetencji i umiejętności. Ponadto zna i rozumie różnorodne teorie matematyczne, potrafi je stosować w modelowaniu ekonomicznym, do budowania i analizy modeli matematycznych, ułatwiających poznanie złożonych procesów w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Absolwent zna podstawowe twierdzenia wybranych działów matematyki i potrafi wskazać ekonomiczne przykłady ilustrujące ich zastosowanie. Rozumie pojęcia matematyczne i z łatwością stosuje je podczas rozwiązywania ekonomicznych zadań analitycznych. Zna i rozumie narzędzia matematyczne, zna rachunek różniczkowy i całkowy, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, algebrę i topologię, które dają mu solidne przygotowanie do nieograniczonego stosowania metod ilościowych. Student posiada wiedzę z zakresu metod i algorytmów optymalizacji matematycznej oraz równań różniczkowych.

Z drugiej strony absolwent zna i rozumie makroekonomiczne teorie opisujące funkcjonowanie gospodarki, teorie przepływów handlowych i finansowych, mechanizmy przepływów czynników produkcji i mechanizmy funkcjonowania rynków międzynarodowych, jak i mikroekonomiczne teorie wraz z założeniami, w tym teorię konsumenta, teorię preferencji, teorię producenta, teorię kosztów oraz teorię gier. Ponadto absolwent ma wiedzę na temat mechanizmów rynku finansowego, funkcji i instytucji systemu finansowego, instrumenty rynku finansowego. Zna i rozumie teorię portfelową, modele rynku kapitałowego, nowoczesne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe, opcje oraz swapy.

Absolwent zna też zaawansowane techniki informatyczne wykorzystywane w pracy analityka. Zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych językach programowania. Zna postawy języków programowania C, C++ oraz SQL.

Absolwent zna metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także metody predykcji i estymacji błędu. Student zna metody analizy szeregów czasowych. Zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to STATA, R, Matlab, SAS, SPSS oraz EVIEWS.

Absolwent zna modele ryzyka ubezpieczeniowego. Zna rachunek aktuarialny, metody stosowane do wyceny składek w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, a także modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Zna również podstawowe modele matematyki finansowej i aktuarialnej.

Absolwent rozwiązując problemy ekonomiczne, umie stosować narzędzia matematyczne, w tym algebrę liniową i analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe w ekonometrii, mikro- i makroekonomii, finansach i ubezpieczeniach, szczególnie w badaniach ilościowych.

Potrafi w sposób klarowny przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować i weryfikować ekonomiczne hipotezy, używając teorii matematycznych. Rozumie istotę procesów gospodarczych i z łatwością ilustruje je przy pomocy modeli matematycznych.

Absolwent posiada umiejętność doboru modelu statystycznego, ekonometrycznego, a także metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych empirycznych. Umie wykorzystać metody ekonometryczne do identyfikacji związków między zmiennymi oraz zweryfikować hipotezy teoretyczne na podstawie danych. Umie zastosować pakiet statystyczny STATA oraz inne wybrane narzędzia obliczeniowe (SPSS, SAS, MATLAB, R).

Potrafi zastosować modele i teorie makroekonomiczne i mikroekonomiczne w badaniu empirycznym, uwzględniając ich założenia i specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnej informacji. Absolwent potrafi dokonać wyceny akcji i obligacji, ocenić ryzyko finansowe firmy, ocenić rentowność instrumentów finansowych. Umie stosować kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Absolwent potrafi stosować metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także analizować i prognozować szeregi czasowe. Umie stosować zaawansowane techniki informatyczne w analizie ekonomicznej. Potrafi wykorzystać umiejętność programowania komputerowego w analizie procesów ekonomicznych. Posiada umiejętność doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, potrafi wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe, w tym przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa, do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, umie obliczyć wysokość składki i poziom rezerwy w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym stosując zaawansowany rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną oraz teorię wnioskowania statystycznego.

Absolwent potrafi precyzyjnie formułować pytania badawcze przy użyciu modelowania matematycznego i teorii ekonomii. Student rozumie znaczenie badań ilościowych i ich rolę w analizowaniu procesów ekonomicznych. Ma świadomość wagi ich zastosowań dla teorii i praktyki gospodarczej. Student ma świadomość korzyści płynących z zaawansowanych badań empirycznych i analizy danych. Wie, że wszystkie instytucje rynku finansowego i ubezpieczeniowego oraz większość podmiotów gospodarczych gromadzą i analizują dane pochodzące z różnych sektorów gospodarki. Są to nie tylko statystyczne dane finansowe, makroekonomiczne, panelowe, regionalne, przestrzenne, ale coraz częściej dane transakcyjne, finansowe dane dużej częstotliwości czy też nieustrukturalizowane dane tekstowe. Student rozumie potrzebę stosowania coraz nowocześniejszych metod ilościowych i symulacyjnych.

Absolwent zna obszary zastosowań matematyki w ekonomii i naukach pokrewnych, a także technik informatycznych - w pracy wysoko wykwalifikowanego analityka procesów ekonomicznych. Rozumie ich znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji ekonomicznych. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w sytuacjach, gdy podstawą decyzji są wnioski płynące z prowadzonych badań ilościowych. Rozumie konieczność weryfikacji poznanych teorii mikro- i makroekonomicznych za pomocą danych empirycznych. i potrzebę rzetelnego formułowania założeń w modelu matematycznym, od których zależą wnioski końcowe. Jednocześnie ma świadomość ograniczeń i niedoskonałości modeli ilościowych stosowanych w analizie empirycznej. Absolwent wykazuje należytą staranność w procesie doboru i obróbki danych empirycznych, potrafi samodzielnie budować i rzetelnie analizować modele matematyczne stosowane w wielu działach ekonomii i finansów. Potrafi prezentować wyniki cudzych i swoich analiz badawczych, wskazywać różnice i proponować kierunki ich modyfikacji. Potrafi formułować na ich podstawie syntetyczne wnioski odnoszące się do wybranych teorii ekonomicznych.

Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących cele społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) w oparciu o badania ekonometryczne. Potrafi zaplanować badanie empiryczne, i współpracując w grupie, zrealizować zamierzony cel.

Wymienione cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Charakter zatrudnienia zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i wyboru ścieżki kształcenia podczas studiów. Absolwent może pracować w zespołach analitycznych przedsiębiorstw oraz instytucji rynku finansowego, w szczególności w firmach ubezpieczeniowych i bankach. Jest należycie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych do badania, prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych. Posiadając szerokie kwalifikacje analityczne i teoretyczne w dziedzinie matematyki i ekonomii, absolwent jest zdolny do pracy zarówno w charakterze samodzielnego specjalisty, jak i członka zespołu analitycznego.

Absolwenci umieją doskonalić swoje kwalifikacje, zarówno w dalszej pracy zawodowej, jak i dalszej nauce w ramach studiów drugiego i trzeciego stopnia. Ze względu na intensywny rozwój zastosowań matematyki w modelowaniu procesów przebiegających w gospodarce rynkowej, absolwenci są szczególnie otwarci na najnowsze osiągnięcia nauki światowej.

Program studiów otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, studiach ekonomicznych lub finansowych oraz edukację w zakresie nauk aktuarialnych w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych lub Podyplomowego Studium Ubezpieczeń. Studenci mogą ukończyć SAS Data Mining Certificate Program, który przeznaczony jest dla analityków danych.

Zasady kwalifikacji

Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Matematyka

 

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru*

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem L1) i językiem obcym.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski (język L1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem A1 z grupy 1) i językiem obcym.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski (język A1 z grupy 1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są:  kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r.

II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankongowe oblicza się jako średnią ważoną z następujących przemiotów.

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski
(inny niż język oryginalny matury)

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka*

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

 

 

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
**Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.

Brak wyniku matury = 0 punktów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego,
 • Olimiady Biologicznej - z przedmiotu dodatkowego,
 • Olimpiady Chemicznej - z przedmiotu dodatkowego,

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Geograficznej - z przedmiotu dodatkowego,
 • Olimpiady Historycznej - z przedmiotu dodatkowego,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym - z przedmiotu dodatkowego.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują również:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski;
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.

Terminy egzaminów

Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy, proszeni są o załączenie swojego konta w sytemie IRK potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie B2. Lista akceptowanych certyfikatów na stronie: http://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-i-stopnia/zasady-kwalifikacji-1/ W przypadku gdy kandydat nie posiada poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2, prosimy o wypełnienie testu online, instrukcja logowania pod linkiem: https://www.wne.uw.edu.pl/files/2314/9545/8573/2017_Instrukcja_logowania_test_poziomujacy.pdf. Wynik prosimy załączyć do swojego konta w systemie IRK.

Dodatkowe informacje