University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Inter-faculty economic-mathematical studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

50

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne są niezwykle interesujące i zarazem wymagające oraz skierowane do osób ambitnych, poszukujących praktycznych zastosowań matematyki w ekonomii. Nauka odbywa się na dwóch wydziałach Uniwersytetu Warszawskiego: Wydziale Nauk Ekonomicznych i Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki, według jednolitego, uzgodnionego programu. Na programie istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne i na kierunku Matematyka (WMIM) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Matematyczne.

Absolwent kierunku posiada umiejętność swobodnego posługiwania się specjalistyczną terminologią ekonomiczną w języku angielskim i wykorzystuje ją w ciągłym procesie rozwijania kompetencji i umiejętności. Ponadto zna i rozumie różnorodne teorie matematyczne, potrafi je stosować w modelowaniu ekonomicznym, do budowania i analizy modeli matematycznych, ułatwiających poznanie złożonych procesów w ekonomii, finansach i ubezpieczeniach. Absolwent zna podstawowe twierdzenia wybranych działów matematyki i potrafi wskazać ekonomiczne przykłady ilustrujące ich zastosowanie. Rozumie pojęcia matematyczne i z łatwością stosuje je podczas rozwiązywania ekonomicznych zadań analitycznych. Zna i rozumie narzędzia matematyczne, zna rachunek różniczkowy i całkowy, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę, algebrę i topologię, które dają mu solidne przygotowanie do nieograniczonego stosowania metod ilościowych. Student posiada wiedzę z zakresu metod i algorytmów optymalizacji matematycznej oraz równań różniczkowych.

Z drugiej strony absolwent zna i rozumie makroekonomiczne teorie opisujące funkcjonowanie gospodarki, teorie przepływów handlowych i finansowych, mechanizmy przepływów czynników produkcji i mechanizmy funkcjonowania rynków międzynarodowych, jak i mikroekonomiczne teorie wraz z założeniami, w tym teorię konsumenta, teorię preferencji, teorię producenta, teorię kosztów oraz teorię gier. Ponadto absolwent ma wiedzę na temat mechanizmów rynku finansowego, funkcji i instytucji systemu finansowego, instrumenty rynku finansowego. Zna i rozumie teorię portfelową, modele rynku kapitałowego, nowoczesne instrumenty finansowe, w tym kontrakty terminowe, opcje oraz swapy.

Absolwent zna też zaawansowane techniki informatyczne wykorzystywane w pracy analityka. Zna i rozumie podstawowe konstrukcje i pojęcia programistyczne używane w strukturalnych językach programowania. Zna postawy języków programowania C, C++ oraz SQL.

Absolwent zna metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także metody predykcji i estymacji błędu. Student zna metody analizy szeregów czasowych. Zna programy do obliczeń statystycznych i ekonometrycznych, z których najważniejsze to STATA, R, Matlab, SAS, SPSS oraz EVIEWS.

Absolwent zna modele ryzyka ubezpieczeniowego. Zna rachunek aktuarialny, metody stosowane do wyceny składek w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, a także modele podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności. Zna również podstawowe modele matematyki finansowej i aktuarialnej.

Absolwent rozwiązując problemy ekonomiczne, umie stosować narzędzia matematyczne, w tym algebrę liniową i analizę matematyczną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Potrafi wykorzystać poznane metody obliczeniowe w ekonometrii, mikro- i makroekonomii, finansach i ubezpieczeniach, szczególnie w badaniach ilościowych.

Potrafi w sposób klarowny przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować i weryfikować ekonomiczne hipotezy, używając teorii matematycznych. Rozumie istotę procesów gospodarczych i z łatwością ilustruje je przy pomocy modeli matematycznych.

Absolwent posiada umiejętność doboru modelu statystycznego, ekonometrycznego, a także metody estymacji do analizowanego problemu oraz zbioru danych empirycznych. Umie wykorzystać metody ekonometryczne do identyfikacji związków między zmiennymi oraz zweryfikować hipotezy teoretyczne na podstawie danych. Umie zastosować pakiet statystyczny STATA oraz inne wybrane narzędzia obliczeniowe (SPSS, SAS, MATLAB, R).

Potrafi zastosować modele i teorie makroekonomiczne i mikroekonomiczne w badaniu empirycznym, uwzględniając ich założenia i specyficzne ograniczenia wynikające z niepełnej informacji. Absolwent potrafi dokonać wyceny akcji i obligacji, ocenić ryzyko finansowe firmy, ocenić rentowność instrumentów finansowych. Umie stosować kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Absolwent potrafi stosować metody statystycznej i ekonometrycznej analizy danych wielowymiarowych, a także analizować i prognozować szeregi czasowe. Umie stosować zaawansowane techniki informatyczne w analizie ekonomicznej. Potrafi wykorzystać umiejętność programowania komputerowego w analizie procesów ekonomicznych. Posiada umiejętność doboru metody kalkulacji składki w ubezpieczeniach majątkowych i życiowych, potrafi wykorzystać narzędzia matematyczne i obliczeniowe, w tym przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa, do wyceny ryzyka ubezpieczeniowego, umie obliczyć wysokość składki i poziom rezerwy w ubezpieczeniu indywidualnym i grupowym stosując zaawansowany rachunek prawdopodobieństwa, statystykę matematyczną oraz teorię wnioskowania statystycznego.

Absolwent potrafi precyzyjnie formułować pytania badawcze przy użyciu modelowania matematycznego i teorii ekonomii. Student rozumie znaczenie badań ilościowych i ich rolę w analizowaniu procesów ekonomicznych. Ma świadomość wagi ich zastosowań dla teorii i praktyki gospodarczej. Student ma świadomość korzyści płynących z zaawansowanych badań empirycznych i analizy danych. Wie, że wszystkie instytucje rynku finansowego i ubezpieczeniowego oraz większość podmiotów gospodarczych gromadzą i analizują dane pochodzące z różnych sektorów gospodarki. Są to nie tylko statystyczne dane finansowe, makroekonomiczne, panelowe, regionalne, przestrzenne, ale coraz częściej dane transakcyjne, finansowe dane dużej częstotliwości czy też nieustrukturalizowane dane tekstowe. Student rozumie potrzebę stosowania coraz nowocześniejszych metod ilościowych i symulacyjnych.

Absolwent zna obszary zastosowań matematyki w ekonomii i naukach pokrewnych, a także technik informatycznych - w pracy wysoko wykwalifikowanego analityka procesów ekonomicznych. Rozumie ich znaczenie w procesie podejmowania kluczowych decyzji ekonomicznych. Ma świadomość znaczenia zachowywania się w sposób etyczny i profesjonalny w sytuacjach, gdy podstawą decyzji są wnioski płynące z prowadzonych badań ilościowych. Rozumie konieczność weryfikacji poznanych teorii mikro- i makroekonomicznych za pomocą danych empirycznych. i potrzebę rzetelnego formułowania założeń w modelu matematycznym, od których zależą wnioski końcowe. Jednocześnie ma świadomość ograniczeń i niedoskonałości modeli ilościowych stosowanych w analizie empirycznej. Absolwent wykazuje należytą staranność w procesie doboru i obróbki danych empirycznych, potrafi samodzielnie budować i rzetelnie analizować modele matematyczne stosowane w wielu działach ekonomii i finansów. Potrafi prezentować wyniki cudzych i swoich analiz badawczych, wskazywać różnice i proponować kierunki ich modyfikacji. Potrafi formułować na ich podstawie syntetyczne wnioski odnoszące się do wybranych teorii ekonomicznych.

Jest przygotowany do aktywnego uczestniczenia w grupach realizujących cele społeczne (polityczne, gospodarcze, obywatelskie) w oparciu o badania ekonometryczne. Potrafi zaplanować badanie empiryczne, i współpracując w grupie, zrealizować zamierzony cel.

Wymienione cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i zagranicą. Charakter zatrudnienia zależy w dużej mierze od indywidualnych predyspozycji i wyboru ścieżki kształcenia podczas studiów. Absolwent może pracować w zespołach analitycznych przedsiębiorstw oraz instytucji rynku finansowego, w szczególności w firmach ubezpieczeniowych i bankach. Jest należycie przygotowany do pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych i instytucjach, w których wymagane jest stosowanie narzędzi matematycznych, informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych do badania, prognozowania i symulacji procesów ekonomicznych. Posiadając szerokie kwalifikacje analityczne i teoretyczne w dziedzinie matematyki i ekonomii, absolwent jest zdolny do pracy zarówno w charakterze samodzielnego specjalisty, jak i członka zespołu analitycznego.

Absolwenci umieją doskonalić swoje kwalifikacje, zarówno w dalszej pracy zawodowej, jak i dalszej nauce w ramach studiów drugiego i trzeciego stopnia. Ze względu na intensywny rozwój zastosowań matematyki w modelowaniu procesów przebiegających w gospodarce rynkowej, absolwenci są szczególnie otwarci na najnowsze osiągnięcia nauki światowej.

Program studiów otwiera możliwość dalszej specjalizacji w ramach studiów drugiego stopnia, zwłaszcza w zakresie nauk ścisłych, studiach ekonomicznych lub finansowych oraz edukację w zakresie nauk aktuarialnych w ramach Letniej Szkoły Nauk Aktuarialnych lub Podyplomowego Studium Ubezpieczeń. Studenci mogą ukończyć SAS Data Mining Certificate Program, który przeznaczony jest dla analityków danych.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. słowacki,
j. szwedzki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru*

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem L1) i językiem obcym.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski (język L1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem A1 z grupy 1/językiem A) i językiem obcym.
Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski (język A1 z grupy 1/język A) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.

 1. Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim.
 2. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1).

Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.

 1. Lista rankingowa kandydatów ustalana jest na podstawie wyników matury, zgodnie z przelicznikami przedstawionymi w tabeli poniżej.
 2. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz udostępniony w IRK wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej.
 3. Formularz jest udostępniany wyłącznie w języku polskim.
 4. Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny
(inny niż język oryginalny matury)

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka*

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

 

 

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
**Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
 
Język polski, język oryginalny matury i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Statystycznej,

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych,

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski;
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe

pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu trzech pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information