Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Ekonomicznych

Ekonomia, Zarządzanie specjalność Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

75

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Studenci Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich studiują jednocześnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE) i Wydziale Zarządzania (WZ). W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie i na kierunku Zarządzanie (WZ) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie.

Na WNE studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Poznają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto kształcą się w zakresie innych dyscyplin społecznych, dzięki czemu rozumieją społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (do wyboru: socjologia, psychologia społeczna, politologia).

Wybierając specjalność ekonomiczno-menedżerską, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa i rachunkowości, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku w porównaniu z absolwentami jedynie studiów ekonomicznych. Jednocześnie umożliwia to później wybór zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, od prac standardowych aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach.

Kończąc studia I stopnia absolwenci WNE wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju - stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie specyficznych połączonych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego. Osoby kończące te studia posiadają odpowiedni zakres wiedzy i zdolności praktycznych, dotyczących formułowania strategii rozwoju organizacji i operacjonalizacji jej bieżącej działalności, z uwzględnieniem takich obszarów, jak: zarządzanie marketingowe, rachunkowość czy negocjacje, podparte szerokimi i adekwatnymi podstawami wiedzy prawniczej i socjologicznej, a bazujących na gruntownej wiedzy ekonomicznej, istotnie wzbogacającej warsztat pracy i horyzonty myślowe współczesnego menedżera: makro i mikroekonomii, teorii handlu, finansów i bankowości i innych dziedzin pokrewnych.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak: wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. W szczególności, absolwenci tych studiów są przygotowani do:

 • analizowania projektów ekonomicznych (finansowych i rzeczowych) i badania działalności podmiotów gospodarczych, zarówno pod kątem ich oceny dla wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne – np. projektem inwestycyjnym), jak i z punktu widzenia wpływu aktywności tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż czy całej gospodarki,
 • dobierania odpowiednich metod analizy problemów łączących perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciągania na ich podstawie wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach,
 • zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także ich wdrożeń oraz ekonomicznej oceny ich wykonalności, efektów, skuteczności, kosztów i korzyści,
 • pisania wysoce wyspecjalizowanych raportów, analiz i ekspertyz nt. procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu (w tym otoczeniu rynkowym – także konkurencyjnym – społecznym i in.) w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania.

Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują i indywidualnie, i w grupach projektowych. Uczą się zdobywać wiedzę i umiejętności i rzetelnie poddawać je ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego, etycznego i odpowiedzialnego studenta i pracownika.

Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą. Wiedza i umiejętności związane ze specjalnością studiów pozwalają zwłaszcza zatrudnić się przy samodzielnym projektowaniu i wykonywania analiz w skali mikro- i makroekonomicznej, w szczególności dotyczących przedsiębiorstw, branż oraz gospodarki narodowej. Jednocześnie, uzyskane wykształcenie umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym: przedsiębiorstwach) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.

Zasady kwalifikacji

Po sporządzeniu list rankingowych Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Matematyka

 

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru*

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem L1) i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.

Język polski (język L1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem A1 z grupy 1) i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.

Język polski (język A1 z grupy 1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest przedłożenie wyników matury lub egzaminów równoważnych, uprawniających do podjęcia studiów wyższych w Polsce.

Procedura kwalifikacyjna składa się z dwóch etapów:

I etap: Egzamin ze znajomości języka polskiego. Z egzaminu zwolnieni są:  kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz osoby posiadające inne zaakceptowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną potwierdzenie znajomości języka polskiego.

Zagadnienia egzaminacyjne: Podczas egzaminu oceniane są umiejętności kandydata w zakresie czytania i rozumienia tekstu pisanego w języku polskim oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. Nie jest oceniana wiedza w zakresie ekonomii.

Termin egzaminu: 12 lipca 2017 r.

II etap: Ustala się listę rankingową kandydatów na podstawie wyników matury. Punkty rankongowe oblicza się jako średnią ważoną z następujących przemiotów.

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski
(inny niż język oryginalny matury)

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka*

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

 

 

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
**Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
 
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.

Brak wyniku matury = 0 punktów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego,

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują również:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski;
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe.

Terminy egzaminów

Kandydaci z maturą zagraniczną i cudzoziemcy, proszeni są o załączenie swojego konta w sytemie IRK potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie B2. Lista akceptowanych certyfikatów na stronie: http://www.wne.uw.edu.pl/pl/dla-kandydatow/studia-i-stopnia/zasady-kwalifikacji-1/ W przypadku gdy kandydat nie posiada poświadczenia znajomości języka polskiego na poziomie B2, prosimy o wypełnienie testu online, instrukcja logowania pod linkiem: https://www.wne.uw.edu.pl/files/2314/9545/8573/2017_Instrukcja_logowania_test_poziomujacy.pdf. Wynik prosimy załączyć do swojego konta w systemie IRK.

Dodatkowe informacje