University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Inter-Faculty economic-managerial studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

75

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Studenci Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich studiują jednocześnie na Wydziale Nauk Ekonomicznych (WNE) i Wydziale Zarządzania (WZ). W trakcie studiów istnieje możliwość uzyskania dwóch dyplomów: na kierunku Ekonomia (WNE) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie i na kierunku Zarządzanie (WZ) w ramach specjalności Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie.

Na WNE studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu teorii mikroekonomii i makroekonomii w warunkach gospodarki otwartej oraz narzędzi analitycznych (analiza matematyczna, statystyka matematyczna, ekonometria), stanowiących podstawę zawodowego warsztatu ekonomisty każdej specjalności. Poznają zastosowania analizy ekonomicznej i uzyskują wiedzę z wielu dziedzin potrzebnych w pracy zawodowej (podstawy informatyki, finanse, rachunkowość, zarządzanie, prawo handlowe). Kształcenie obejmuje również naukę języków obcych (głównie angielskiego), w stopniu umożliwiającym ich używanie w pracy zawodowej. Ponadto kształcą się w zakresie innych dyscyplin społecznych, dzięki czemu rozumieją społeczny kontekst funkcjonowania gospodarki (do wyboru: socjologia, psychologia społeczna, politologia).

Wybierając specjalność ekonomiczno-menedżerską, studenci mogą liczyć również na opanowanie podstaw prawa i rachunkowości, co ułatwia im funkcjonowanie na konkurencyjnym rynku w porównaniu z absolwentami jedynie studiów ekonomicznych. Jednocześnie umożliwia to później wybór zawodów cechujących się różnym poziomem samodzielności decyzji, od prac standardowych aż do decydowania o organizacji pracy innych osób i rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych w przedsiębiorstwach.

Kończąc studia I stopnia absolwenci WNE wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka, rozumieją jej mechanizmy i potrafią tę wiedzę wykorzystać w różnych zastosowaniach praktycznych – przede wszystkim do wykonywania analiz ekonomicznych w skali pojedynczych firm, poszczególnych rynków, a także całego kraju - stosując nowoczesne metody analityczne i narzędzia (w tym: matematyczne), podbudowane szeroką wiedzą społeczną, umiejętnościami zarządczymi i dobrą organizacją pracy. Cechą wyróżniającą absolwentów Międzykierunkowych Studiów Ekonomiczno-Menedżerskich jest posiadanie specyficznych połączonych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania organizacją oraz rachunku ekonomicznego. Osoby kończące te studia posiadają odpowiedni zakres wiedzy i zdolności praktycznych, dotyczących formułowania strategii rozwoju organizacji i operacjonalizacji jej bieżącej działalności, z uwzględnieniem takich obszarów, jak: zarządzanie marketingowe, rachunkowość czy negocjacje, podparte szerokimi i adekwatnymi podstawami wiedzy prawniczej i socjologicznej, a bazujących na gruntownej wiedzy ekonomicznej, istotnie wzbogacającej warsztat pracy i horyzonty myślowe współczesnego menedżera: makro i mikroekonomii, teorii handlu, finansów i bankowości i innych dziedzin pokrewnych.

Absolwenci dysponują ogólnymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak: wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych lub redagowanie tekstów o charakterze naukowym i analitycznym, z wykorzystaniem podstawowych technik informatycznych. W szczególności, absolwenci tych studiów są przygotowani do:

 • analizowania projektów ekonomicznych (finansowych i rzeczowych) i badania działalności podmiotów gospodarczych, zarówno pod kątem ich oceny dla wewnętrznych celów tych organizacji (zarządzanie strategiczne czy operacyjne – np. projektem inwestycyjnym), jak i z punktu widzenia wpływu aktywności tych podmiotów na funkcjonowanie sektorów, branż czy całej gospodarki,
 • dobierania odpowiednich metod analizy problemów łączących perspektywę zarządczą i ekonomiczną, wyciągania na ich podstawie wniosków oraz prezentacji wyników analiz w różnych formach,
 • zbierania i opracowywania materiałów potrzebnych do tworzenia szeroko rozumianych strategii przedsiębiorstwa (zarówno długofalowych, jak i doraźnych), a także ich wdrożeń oraz ekonomicznej oceny ich wykonalności, efektów, skuteczności, kosztów i korzyści,
 • pisania wysoce wyspecjalizowanych raportów, analiz i ekspertyz nt. procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu (w tym otoczeniu rynkowym – także konkurencyjnym – społecznym i in.) w oparciu o synergicznie działające wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania.

Mogą te zadania wykonywać w formie pracy indywidualnej lub zespołowej, bowiem zadania w trakcie zajęć wykonują i indywidualnie, i w grupach projektowych. Uczą się zdobywać wiedzę i umiejętności i rzetelnie poddawać je ocenianiu, co pozwala wykształcić cechy uczciwego, etycznego i odpowiedzialnego studenta i pracownika.

Te cechy pozwalają podjąć pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i dla przedstawicieli pokrewnych zawodów w każdym sektorze i dziale gospodarki, w kraju i za granicą. Wiedza i umiejętności związane ze specjalnością studiów pozwalają zwłaszcza zatrudnić się przy samodzielnym projektowaniu i wykonywania analiz w skali mikro- i makroekonomicznej, w szczególności dotyczących przedsiębiorstw, branż oraz gospodarki narodowej. Jednocześnie, uzyskane wykształcenie umożliwia pracę na stanowiskach przeznaczonych dla ekonomistów i menedżerów oraz zawodów pokrewnych w każdym sektorze i dziale gospodarki, w tym również na skuteczne prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dużym atutem absolwenta tych studiów jest posiadanie dobrego przygotowania do pełnienia funkcji kierowniczych w organizacjach różnego typu (w tym: przedsiębiorstwach) dzięki umiejętnościom interpretacji i oceny zjawisk zachodzących w gospodarce, dokonywania wszechstronnych analiz ekonomicznych oraz pracy z zespołami ludzi.

Absolwenci są też przygotowani do samodzielnego doskonalenia wiedzy i kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia w najbardziej wymagających uczelniach krajowych lub zagranicznych. Rozumieją potrzebę systematycznego dostosowywania swoich kompetencji do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej i dynamicznie rozwijającej się wiedzy o niej.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0.6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru*

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy nowożytny do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru*

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.
Język polski i język obcy można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem L1) i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.

Język polski (język L1) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Włącznie z matematyką, językiem polskim (językiem A1 z grupy 1/językiem A) i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.

Język polski (język A1 z grupy 1/językiem A) i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.

 1. Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim.
 2. Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1).

Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.

 1. Lista rankingowa kandydatów ustalana jest na podstawie wyników matury, zgodnie z przelicznikami przedstawionymi w tabeli poniżej.
 2. Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz udostępniony w IRK wskazując oceny z przedmiotów, które mają być uwzględnione w procedurze rekrutacyjnej.
 3. Formularz jest udostępniany wyłącznie w języku polskim.
 4. Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych zgodnie z zasadami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim (lub jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju). W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny
(inny niż język oryginalny matury)

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka*

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Dowolny przedmiot do wyboru**

P. rozszerzony x 1

 

 

 

waga = 10%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 50%

waga = 20%

*O ile system szkolnictwa w danym kraju przewiduje zdawanie przedmiotów maturalnych na poziomie podstawowym (niższym) i rozszerzonym (wyższym), ocena z matematyki (dla wagi 50%) oraz z przedmiotu do wyboru brana jest wyłącznie na poziomie rozszerzonym.
 **Włącznie z matematyką, językiem polskim i językiem obcym. Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać trzykrotnie: w kolumnach 2, 4 i 5.   
Język polski i język obcy na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. W przypadku ocen wyrażonych literami przelicza się je na skalę liczbową, przypisując kolejnym pozytywnym ocenom liczby, począwszy od 1.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Statystycznej,

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

FINALIŚCI następujących międzynarodowych olimpiad przedmiotowych:

 • Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Fizycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Chemicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Informatycznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Biologicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Astronomicznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Lingwistyki Teoretycznej, Matematycznej i Stosowanej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Wiedzy o Astronomii i Astrofizyce,
 • Międzynarodowej Olimpiady Nauk Przyrodniczych,

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

 • medaliści (miejsca 1-3) Mistrzostw Polski;
 • finaliści (miejsca 1-6) Olimpiad, Mistrzostw Świata lub Europy organizowanych przez zarejestrowane federacje, organizacje lub stowarzyszenia sportowe

pod warunkiem, że wynik ten uzyskany został nie wcześniej niż w ciągu trzech pełnych lat kalendarzowych poprzedzających rok kwalifikacji.

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information