University of Warsaw / College of Inter-Faculty Individual Studies in Mathematics and Natural Sciences

Interdisciplinary individual studies in the area of exact science, natural science, social science and the humanities

Level of study: uniform master-level or first-cycle studies Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 or 3,5 or 5 years (depends on the field of study)

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

135

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: Przyjęcia będą się odbywać pod warunkiem uruchomienia kierunku przez właściwy wydział.

Limity miejsc na poszczególne kierunki:

 • biologia - 10;
 • biotechnologia - 10;
 • ochrona środowiska - 7;
 • chemia - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • fizyka, astronomia - 20;
 • geografia - 15;
 • gospodarka przestrzenna - 10;
 • geologia poszukiwawcza, geologia stosowana (studia inżynierskie) - bez ograniczeń (w ramach limitu miejsc);
 • matematyka - 10;
 • informatyka - 10:
 • psychologia - 20;
 • filozofia - 6;
 • kognitywistyka - 8;
 • socjologia - 2;
 • filozofia, specjalność Warsaw International Studies in Philosophy - 1.

Kolegium MISMaP kształci studentów interdyscyplinarnych w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Studenci Kolegium odznaczają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

 • zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczne, osiągany jest przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu,
 • zakres szczegółowy zagwarantowany jest przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie kierunku podstawowego, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru i kierunku studiów. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, czyli osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane efektami kierunkowymi.

Studia w Kolegium MISMaP kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem naukowym (tutorem) ustala swoje cele edukacyjne i je realizuje pod opieką tutora. Dzięki temu student Kolegium MISMaP jest lepiej niż studenci standardowi przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestniczenia w życiu społecznym.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50.

Tworzy się jedną listę rankingową. Kandydaci kwalifikowani są według uzyskanej liczby punktów na kierunki oznaczone przez nich jako najbardziej preferowane, w ramach przewidzianych limitów miejsc. W przypadku wyczerpania limitu miejsc na najbardziej preferowanym przez kandydata kierunku, kwalifikowany jest on na kierunek, który zaznaczył na liście swoich preferencji jako drugi lub – w przypadku braku miejsc na tym kierunku – jako trzeci. Proces kwalifikacji trwa do wyczerpania limitów miejsc na poszczególnych kierunkach.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmioty wymagane

Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, matematyka*, geografia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmioty wymagane

Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, matematyka*, geografia, fizyka, informatyka

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmioty wymagane

Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, matematyka**, geografia, fizyka, informatyka

P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne **Matematykę na poziomie rozszerzonym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmioty wymagane

Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, matematyka**, geografia, fizyka, informatyka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne **Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmioty wymagane

Dwa przedmioty do wyboru z: biologia, chemia, matematyka**, geografia, fizyka, informatyka

waga = 10%

waga = 20%

waga = 10%

waga = po 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne **Matematykę na poziomie wyższym można wskazać dwukrotnie (w kol. 2 i 4)

Kandydaci kwalifikowani na kierunek matematyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę. Kandydaci kwalifikowani na kierunek informatyka, jako jeden z dwóch przedmiotów z kolumny 4 muszą wskazać matematykę lub informatykę.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej - z fizyki,
 • Olimpiady Biologicznej - z biologii,
 • Olimpiady Chemicznej - z chemii,
 • Olimpiady Fizycznej - z fizyki,
 • Olimpiady Geograficznej - z geografii,
 • Olimpiady Informatycznej - z matematyki,
 • Olimpiady Matematycznej - z matematyki,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - z biologii.

Additional information