Uniwersytet Warszawski / Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych

Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk humanistycznych, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie lub I stopnia (w zależności od kierunku) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 albo 5 lat (w zależności od kierunku)

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Kolegium MISMaP kształci studentów interdyscyplinarnych w obszarach nauk ścisłych, przyrodniczych i społecznych. Studenci Kolegium odznaczają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami ukształtowanymi w wyniku studiów międzyobszarowych o zakresie ogólnym i szczegółowym:

  • zakres ogólny obejmuje szeroko pojęte nauki matematyczno-przyrodnicze i społeczne, osiągany jest przez zdobywanie wiedzy i umiejętności na różnych wydziałach Uniwersytetu i poświadczony jest w suplemencie do dyplomu,
  • zakres szczegółowy zagwarantowany jest przez wypełnienie wymagań uniwersyteckich w obrębie kierunku podstawowego, tj. dyscypliny kierunkowej przyporządkowanej do właściwego obszaru i kierunku studiów. Zakres szczegółowy poświadczony jest dyplomem ukończenia studiów na kierunku, na którym student zrealizował minimum programowe, przygotował pracę dyplomową i złożył egzamin dyplomowy, czyli osiągnął zdefiniowane dla programu efekty kształcenia, zwane efektami kierunkowymi.

Studia w Kolegium MISMaP kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem naukowym (tutorem) ustala swoje cele edukacyjne i je realizuje pod opieką tutora. Dzięki temu student Kolegium MISMaP jest lepiej niż studenci standardowi przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestniczenia w życiu społecznym.

Absolwent Kolegium posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia powinien rozumieć i umieć analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umieć prowadzić rozumowanie matematyczne, być przygotowanym do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki, a także umiejętnością świadomego i wiarygodnie uargumentowanego dokonywania ocen.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o przyjęcie na studia równoległe muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności, przedstawić zaświadczenie z macierzystego wydziału, że wypełnili wszystkie obowiązki oraz przedstawić opinię dziekana macierzystego wydziału lub kierownika jednostki prowadzącej studia dotyczącą rozpoczęcia studiów równoległych w Kolegium MISMaP.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest uzyskanie średniej z toku studiów nie niższej niż 4,5. Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywać się na podstawie wyników ze studiów (potwierdzonych przez właściwego dziekana lub kierownika jednostki prowadzącej studia) oraz na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, według preferencji w stosunku do objętych rekrutacją kierunków podstawowych, w ramach limitów miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu będą mieli kandydaci, którzy w roku poprzednim zdawali egzamin wstępny do Kolegium MISMaP i zostali zakwalifikowani do przyjęcia.

Terminy egzaminów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 6 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych