University of Warsaw / Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education / University College of French Language Teacher Education

Teaching foreign languages, main subject: French language teaching, secondary subject: German language teaching

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: practical Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

French/ Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Limit miejsc wspólny dla wszystkich specjalności dodatkowych

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego proponuje trzyletnie wyższe studia zawodowe w systemie stacjonarnym. Absolwent studiów prowadzonych przez UKKNJF posiada uprawnienia do nauczania języka francuskiego oraz drugiego przedmiotu (języka angielskiego lub języka niemieckiego lub przedmiotu „wiedza o społeczeństwie”, także w języku obcym głównej specjalności w klasach dwujęzycznych) w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), przedszkolach oraz szkołach językowych na wszystkich poziomach oraz do nauczania na odległość.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka francuskiego, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne (w tym praktyki pedagogiczne na wszystkich poziomach edukacyjnych, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów francuskojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka francuskiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kolegium i są prowadzone w przeważającej części w języku francuskim. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Studia w UKKNJF przygotowują do zawodu nauczyciela. Kandydaci powinni być świadomi, że praca w tym zawodzie wymaga:

• umiejętności interpersonalnych,
• umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
• współpracy w grupie,
• empatii,
• tolerancji,
• cierpliwości,
• rozwiązywania problemów wychowawczych,
• zdolności przywódczych,
• zdolności organizacyjnych,
• planowania i twórczego myślenia,
• samodzielności,
• odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Absolwent studiów w UKKNJF posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy:

• ma uporządkowaną podstawową wiedzę i terminologię w zakresie:
- językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa francuskojęzycznego obszaru językowego;
- szczegółowej dydaktyki przedmiotowej, zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka francuskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach;
- pedagogiki i psychologii zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka francuskiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach.
• ma podstawową wiedzę w zakresie:
- praktycznego nauczania języka angielskiego lub niemieckiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot nauczanie języka angielskiego lub niemieckiego;
- wiedzy o społeczeństwie, jeśli wybrał przedmiot „wiedza o społeczeństwie”;
- podstawy programowej odnoszącej się do nauczania języków obcych oraz historii w szkołach podstawowych;
- społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej;
- technik, programów i aplikacji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (IT) niezbędnych w pracy nauczyciela języka obcego;
- bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności:

• ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka francuskiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
• ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego lub języka niemieckiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka niemieckiego;
• bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B2 wg ESOKJ, jeżeli wybrał przedmiot „wiedza o społeczeństwie”;
• potrafi zastosować znajomość języka francuskiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów francuskojęzycznego obszaru językowego, a także:
- języka angielskiego lub
- języka niemieckiego lub
- wiedzy o społeczeństwie
w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach;
• potrafi zastosować narzędzia, programy i aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnej (IT) w dydaktyce języka obcego;
• posiada umiejętności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych, związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

• prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
• posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak: kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
• świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy;
• współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role;
• rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka wybranej specjalności dodatkowej: j. niemieckiego – na poziomie A1+.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język francuski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia, historia sztuki, informatyka, filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5% 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język francuski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości etnicznej, język mniejszości narodowej, język regionalny, historia, historia sztuki, informatyka, filozofia, geografia, wiedza o społeczeństwie

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5% 

Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język francuski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, historia, filozofia, geografia, język polski, sztuka, informatyka, matematyka, ekonomia

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot
Język francuski na poziomie rozszerzonym może zostać wskazany trzykrotnie, w kolumnach 1, 3 i 4

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1
z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język francuski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, historia, filozofia, geografia, psychologia, polityka, język polski, przedmiot z grupy "sztuka", informatyka, matematyka, ekonomia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego 
Kandydat może wskazać dwa razy ten sam przedmiot
Język francuski na poziomie wyższym (HL) może zostać wskazany trzykrotnie, w kolumnach 1, 3 i 4

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
j
ęzyk oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język francuski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, historia sztuki, informatyka, matematyka, geografia, filozofia

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Język francuski może zostać wskazany trzykrotnie, w kolumnach 1, 3 i 4

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Języka Francuskiego.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information