University of Warsaw / Centre for Foreign Language Teacher Training and European Education / University College of German Language Teacher Education

Nauczanie języków obcych - nauczanie języka niemieckiego, dodatkowo nauczanie języka francuskiego, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: practical Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-01 to 2017-09-14 23:59:59

Language

German/ Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Limit miejsc wspólny dla wszystkich specjalności dodatkowych

Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego proponuje trzyletnie wyższe studia zawodowe w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym – zaocznym i wieczorowym. Absolwent studiów prowadzonych przez UKKNJN posiada uprawnienia do nauczania języka niemieckiego oraz drugiego przedmiotu (języka angielskiego lub języka francuskiego lub historii i społeczeństwa) w szkołach podstawowych (I i II etap edukacyjny), przedszkolach oraz kwalifikacje do nauczania w szkołach językowych na wszystkich poziomach oraz do nauczania na odległość.

Program studiów obejmuje praktyczną naukę języka niemieckiego, przygotowanie metodyczno-pedagogiczne (w tym praktyki pedagogiczne na wszystkich poziomach edukacyjnych, które pozwalają zapoznać się z zawodem), oraz blok przedmiotów uzupełniających, w skład którego wchodzą zajęcia z językoznawstwa, historii, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych, a także informatyczne przygotowanie przyszłych nauczycieli języka niemieckiego. Zajęcia odbywają się w siedzibie Kolegium i są prowadzone w przeważającej części w języku niemieckim. Absolwenci uzyskują tytuł licencjata.

Studia w UKKNJN przygotowują do zawodu nauczyciela. Kandydaci powinni być świadomi, że praca w tym zawodzie wymaga:

 • umiejętności interpersonalnych,
 • umiejętności komunikowania się z ludźmi w różnym wieku oraz o różnym usposobieniu,
 • współpracy w grupie,
 • empatii,
 • tolerancji,
 • cierpliwości,
 • rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • zdolności przywódczych,
 • zdolności organizacyjnych,
 • planowania i twórczego myślenia,
 • samodzielności,
 • odporności na stres oraz umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami.

Absolwent studiów w UKKNJN posiada następujące kompetencje:

W zakresie wiedzy:

 • ma uporządkowaną podstawową wiedzę i terminologię w zakresie:
  - językoznawstwa, kulturoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego obszaru językowego;
  - szczegółowej dydaktyki przedmiotowej, zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach;
  - pedagogiki i psychologii zorientowanej na zastosowanie w nauczaniu języka niemieckiego w szkołach podstawowych oraz przedszkolach;
 • ma podstawową wiedzę w zakresie:
  - praktycznego nauczania języka angielskiego lub francuskiego, jeśli wybrał jako drugi przedmiot nauczanie języka angielskiego lub francuskiego;
  - historii powszechnej oraz historii Polski, jeśli wybrał nauczanie historii i społeczeństwa;
  - podstawy programowej odnoszącej się do nauczania języków obcych oraz historii w szkołach podstawowych;
  - społecznych, prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach funkcjonowania instytucji edukacyjnych w Polsce oraz w Unii Europejskiej;
  - technik, programów i aplikacji technologii informacyjnej i komunikacyjnej (IT) niezbędnych w pracy nauczyciela języka obcego;
  - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony własności intelektualnej.

W zakresie umiejętności:

 • ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka niemieckiego na poziomie min. C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ);
 • ma zbliżoną do rodzimej znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), jeżeli wybrał nauczanie języka angielskiego lub nauczanie języka francuskiego;
 • bardzo dobrą znajomość języka obcego na poziomie min. B2 wg ESOKJ, jeżeli wybrał nauczanie historii i społeczeństwa;
 • potrafi zastosować znajomość języka niemieckiego oraz wiedzy o literaturze, kulturze i historii krajów niemieckiego obszaru językowego, a także:
  - języka angielskiego lub
  - języka francuskiego lub
  - historii i społeczeństwa
  w nauczaniu w szkołach podstawowych oraz w przedszkolach;
 • potrafi zastosować narzędzia, programy i aplikacje technologii informacyjno-komunikacyjnej (IT) w dydaktyce języka obcego;
 • posiada umiejętności organizacyjne, pozwalające na planowanie i realizację zadań wychowawczych, związanych z pracą nauczyciela.

W zakresie kompetencji społecznych:

 • prawidłowo rozpoznaje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu;
 • posiada kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe przygotowujące do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, takie jak: kreatywność, otwartość na wielokulturowość i wielojęzyczność, umiejętność samooceny, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów;
 • świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu, Polski i Europy;
 • współdziała i pracuje w grupie, przyjmując w niej różne role;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka wybranej specjalności dodatkowej: j. francuskiegoo – na poziomie A1.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny*, historia, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 5%

waga = 85%

waga = 5% 

*Język niemiecki na poziomie rozszerzonym może zostać wskazany dwukrotnie, w kolumnach 3 i 4

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

W przypadku kandydatów legitymujących się starą maturą pod uwagę bierze się średnią arytmetyczną ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości.

Osoby, które nie zdawały na maturze języka niemieckiego (uwzględniony będzie wynik zarówno z formy pisemnej jak i ustnej) przystępują do egzaminu z tego języka celem potwierdzenia jegoznajomości.

Termin egzaminu z języka niemieckiego:

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny**, historia, filozofia, geografia

P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 5%

waga = 85%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego 
**Język niemiecki na poziomie rozszerzonym może zostać wskazany trzykrotnie, w kolumnach 1, 3 i 4

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1
z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny**, historia, filozofia, geografia, psychologia, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 5%

waga = 85%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego 
**Język niemiecki na poziomie wyższym (HL) może zostać wskazany trzykrotnie, w kolumnach 1, 3 i 4

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język niemiecki

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie

waga = 5%

waga = 5%

waga = 85%

waga = 5%

Język niemiecki może zostać wskazany trzykrotnie, w kolumnach 1, 3 i 4

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomośći języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu:15 września 2017 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI olimpiady przedmiotowej szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

LAUREACI:

 • Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 września 2017 r., IRK

Additional information

Przyjmowanie dokumentów od osób zakwalifikowanych na studia: 20 - 21 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego