Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny

Orientalistyka, afrykanistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Afrykanistyka – studia w zakresie kultur i języków Afryki. Program studiów obejmuje naukę języków suahili i amharskiego oraz zespołu zagadnień filologiczno-kulturowych związanych z obszarem językowym i z Afryką jako całością. Przewiduje się specjalizacje: językoznawczą, literaturoznawczą, historyczną i kulturowo-społeczną. Istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność afrykanistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu afrykanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce wybranych regionów Afryki
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych wybranych regionów Afryki w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o jednym języku afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili), jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub języku arabskim

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii wybranego regionu Afryki
 • stosować wiedzę z zakresu historii wybranych regionów Afryki do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować wybrany region Afryki w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) wybranego regionu Afryki, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) wybranego regionu Afryki
 • posługiwać się jednym językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) na poziomie co najmniej średniozaawansowanym oraz drugim językiem afrykańskim (amharskim, hausa lub suahili) lub językiem arabskim na poziomie co najmniej podstawowym
 • biegle posługiwać się systemem pisma wybranego języka afrykańskiego (amharskiego, hausa lub suahili) i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury krajów Afryki w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej wybranego regionu Afryki
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych wybranego regionu Afryki, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury wybranego regionu Afryki.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność afrykanistyka będzie posługiwał się językiem wybranego kraju/regionu Afryki, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych:

 • zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
 • średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0;
 • opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia równoległe.

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej.

W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby z najwyższą średnią ocen.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników:13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 16-18 lipca 2018 r.
II tura: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny