University of Warsaw / Faculty of Oriental Studies

Oriental studies, Arabic studies, parallel studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

Studia w zakresie kultury i języka arabskiego. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność arabistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie w języku arabskim
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii państw arabskich
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii muzułmańskiej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce muzułmańskiej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o języku arabskim, jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku orientalnym.

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii państw arabskich i muzułmańskich
 • stosować wiedzę z zakresu historii państw arabskich do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować państwa arabskie w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) państw arabskich, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) państw arabskich
 • posługiwać się językiem arabskim na poziomie (niższym) zaawansowanym oraz drugim językiem orientalnym na poziomie podstawowym
 • biegle posługiwać się systemem pisma arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury krajów arabskich w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych państw arabskich, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury państw arabskich

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność arabistyka będzie posługiwał się językiem arabskim, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Qualification procedure for parallel studies

Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych:

 • zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
 • średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0;
 • opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia równoległe.

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej.

W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby z najwyższą średnią ocen.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników:13 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 16-18 lipca 2018 r.
II tura: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny