University of Warsaw / Faculty of Education

Pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, stacjonarne, pierwszego stopnia

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: practical Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-07 23:59:59

Limit of students

210

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności, studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20 dla każdej grupy

Program kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA (specjalność:  EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO) uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci. Są to:
- filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna wiedza o kontekstach i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny;
- wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka;
- wiedza i umiejętności związane z metodami tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego;
- wiedza i umiejętności obejmujące monitorowanie rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.

Absolwent  specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach, a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą. Specjalność przygotowuje również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności (w tym na specjalność edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego). Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

O przyjęciu na specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowania na studia. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia.

Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja. Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 35%

waga = 5%

waga = 50%

waga = 10%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

waga = 35%

waga = 5%

waga = 50%

waga = 10%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 35%

waga = 5%

waga = 50%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, geografia, filozofia, psychologia, antropologia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 35%

waga = 5%

waga = 50%

waga = 10%

*W przypadku braku języka polskiego

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

waga = 35%

waga = 5%

waga = 50%

waga = 10%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Od kandydatów z maturą zagraniczną wymagana jest znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do odbywania studiów w tym języku.
Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub innego  poświadczenia znajomości języka uznanego przez Wydział, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Termin egzaminu: 10-11 lipca 2017 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka obcego nowożytnego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego – z języka obcego nowożytnego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka obcego nowożytnego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka obcego nowożytnego,
 • Olimpiady Historycznej – z historii,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – z wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej - z wiedzy o społeczeństwie,
 • Olimpiady Biologicznej – z biologii,
 • Olimpiady Geograficznej - z geografii,
 • Olimpiady Filozoficznej - z filozofii,
 • Olimpiady Artystycznej (sekcja plastyki) - z historii sztuki,
 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki.

Additional information