Uniwersytet Warszawski / Wydział Pedagogiczny

Pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

205

Język wykładowy

polski

Opis

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności, studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20 dla każdej grupy

Program kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA w ramach specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci. Są to:
- filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna wiedza o kontekstach i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny;
- wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka;
- wiedza i umiejętności związane z metodami tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego;
- wiedza i umiejętności obejmujące monitorowanie rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.

Absolwent  specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach, a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą. Specjalność przygotowuje również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia kwalifikowani są na podstawie wyników uzyskanych podczas egzaminów maturalnych. Wydział nie przewiduje dodatkowego egzaminu wstepnego.

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek.

Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

O przyjęciu na specjalność decyduje liczba punktów na liście rankingowej w momencie kwalifikowania na studia. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia.

Skuteczność decyzji o zakwalifikowaniu kandydata na studia uwarunkowana jest dostarczeniem oryginału lub odpisu matury i innych wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze wskazaniem specjalności. Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski*

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W procesie kwalifikacji będa brani pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają wynik minimum 60 pkt. (60%) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski*

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W procesie kwalifikacji będa brani pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają wynik minimum 60 pkt. (60%) z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym lub ocenę dobrą (4) na świadectwie dojrzałości.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski**

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego;
**W procesie kwalifikacji będa brani pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają wynik minimum 6,00 pkt. z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany

Język angielski**

P. wyższy (HL) x1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, geografia, filozofia, psychologia, polityka, antropologia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego;
**W procesie kwalifikacji będa brani pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają wynik minimum 4 pkt. z języka angielskiego na poziomie wyższym (HL).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski*
  

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W procesie kwalifikacji będa brani pod uwagę wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają wynik minimum 60% z języka angielskiego wg skali ocen stosowanej w danym kraju.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Jednostka nie przewiduje ulg w postaci przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dodatkowe informacje