Uniwersytet Warszawski / Wydział Pedagogiczny

Pedagogika małego dziecka, specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym nauczaniem języka angielskiego, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności, studiów stacjonarnych I stopnia prowadzonych na Wydziale Pedagogicznym

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:  dla każdej grupy

Program kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA w ramach specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci. Są to:
- filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna wiedza o kontekstach i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny;
- wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka;
- wiedza i umiejętności związane z metodami tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego;
- wiedza i umiejętności obejmujące monitorowanie rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.

Absolwent  specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM NAUCZANIEM JĘZYKA ANGIELSKIEGO zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Posiada kompetencje niezbędne do nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach, a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą. Specjalność przygotowuje również do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Absolwenci uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Osoby ubiegające się o przyjęcie studia równoległe muszą spełnić następujące warunki:

  • mieć zaliczony co najmniej I rok studiów pierwszego stopnia;
  • uzyskać arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej minimum 4,0;
  • przedstawić wydane przez dziekanat macierzystej jednostki zaświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów obowiązujących w tej jednostce (zaliczenie roku, wywiązanie się z płatności za studia).

Rekrutacja na studia równoległe dotyczy tylko studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników:13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny