Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki / Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej

Slawistyka, specjalności: bohemistyka, bułgarystyka, serbistyka, stacjonarne pierwszego stopnia, studia równoległe, II tura

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-15 23:59:59

Język wykładowy

polski

OpisAbsolwent licencjackich studiów slawistycznych bardzo dobrze orientuje się w realiach kulturowych i społecznych wybranego kraju słowiańskiego, posiada podstawową wiedzę o funkcjonowaniu systemu językowego wybranego języka słowiańskiego. Zna zasadnicze zależności między poszczególnymi dziedzinami systemu kulturowego: między językiem, historią, literaturą i sztuką. Posiada podstawowe wiadomości o funkcjonowaniu instytucji kultury w wybranym kraju słowiańskim oraz ich uwarunkowaniach politycznych i specyfice oddziaływania; posiada wiedzę o relacjach między głównymi dziedzinami kultury wybranego kraju słowiańskiego. Potrafi analizować najważniejsze zjawiska polityczne i społeczne w wybranym kraju słowiańskim w kontekście współczesności oraz w perspektywie diachronicznej. Umie posługiwać się wybranym językiem słowiańskim na poziomie C1, rozpoznawać i stosować różne style wypowiedzi, potrafi wykorzystywać słownictwo specjalistyczne w zakresie kulturoznawstwa oraz lingwistyki, także w kierunkowym języku słowiańskim. Jest otwarty na poznawanie innych kultur oraz świadomy konieczności walki ze stereotypami kulturowymi i narodowymi, szanuje i stara się zrozumieć odrębność kulturową na poziomie różnic narodowych i społecznych. Śledzi życie kulturalne wybranego kraju słowiańskiego, dostrzega potrzebę dążenia do intensyfikacji kontaktów kulturalnych i naukowych między Polską a krajem języka kierunkowego. Angażuje się w życie naukowe i kulturalne, związane z szeroko pojętą dziedziną slawistyki.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Prawo udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia równoległe mają studenci UW, którzy w czerwcowej sesji egzaminacyjnej zaliczyli bieżący rok studiów na kierunku macierzystym.

W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22-25 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej