University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of International Relations

International relations

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

7

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Absolwent powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych umożliwiającą poznanie oraz rozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Powinien zdobyć umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej, jak również posiadać umiejętności komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Absolwent powinien być przygotowany do pracy: na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej; w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu powinien być przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 35

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. słowacki, j. szwedzki,
j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmioty wymagane

Jeden albo dwa* przedmioty do wyboru z: język obcy nowożytny (j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki)
**, biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 20%

waga = po 25%

*W kolumnie 4 należy obowiązkowo wskazać jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany
**Języki obce wskazane w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmioty wymagane

Jeden albo dwa* przedmioty do wyboru z: język obcy nowożytny (j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski)
**, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

waga = 15%

waga = 15%

waga = 20%

waga = po 25%

*W kolumnie 4 należy obowiązkowo wskazać jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany
**Języki obce wskazane w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmioty wymagane

Jeden albo dwa** przedmioty do wyboru z: język obcy nowożytny***, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia, sztuka, muzyka

P. rozszerzony x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 20%

waga = po 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 należy obowiązkowo wskazać jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany
***Języki obce wskazane w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmioty wymagane

Jeden albo dwa**  przedmioty do wyboru z: język obcy nowożytny***, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, łacina, greka klasyczna, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy „sztuka”, polityka

P. wyższy (HL) x 1

waga = 15%

waga = 15%

waga = 20%

waga = po 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 należy obowiązkowo wskazać jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany
***Języki obce wskazane w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmioty wymagane

Jeden albo dwa** przedmioty odpowiadające tematycznie takim przedmiotom, jak (do wyboru): historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, ekonomia, biologia, chemia, fizyka, historia sztuki, informatyka, język łaciński, greka klasyczna, język obcy nowożytny***

waga = 15%

waga = 15%

waga = 20%

waga = po 25%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 należy obowiązkowo wskazać jeden przedmiot. Drugi przedmiot jest dodatkowo punktowany
***Języki obce wskazane w kolumnach 3 i 4 muszą być różne.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: wiedza o społeczeństwie, historia, język polski (zakres egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym). Wynik końcowy to suma punktów uzyskanych za poszczególne części egzaminu (maksymalnie kandydat może uzyskać 100 punktów, tj. po 35 za historię i wiedzę o społeczeństwie i 30 za znajomość języka polskiego).

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,

LAUREACI:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Technicznej,

LAUREACI:

 • Polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Date of exams

Termin egzaminu ustnego/rozmowy potwierdzającej znajomość j. polskiego - 6 lipca, początek godz. 9.00, s. 421, ul. Żurawia 4. Szczegółowy grafik rozmów jest dostępny na stronie : http://www.pl.ism.uw.edu.pl/grafik-rozmow-egzaminow-6-lipca-2018/

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information