Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Polityki Społecznej

Polityka społeczna, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-06 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach
 • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
 • zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
 • ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
 • ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
 • ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny
 • rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
 • zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
 • zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
 • zna podstawowe zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
 • zna podstawowe zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych
 • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy
 • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach polityki społecznej

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
 • potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
 • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach
 • na podstawie samodzielnie dobranych danych źródłowych potrafi zaproponować wskaźniki sukcesu programu społecznego, wskazać ważniejsze czynniki jego sukcesu lub porażki oraz prognozować sukces lub porażkę programu
 • potrafi wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
 • umie wskazać najważniejsze aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
 • potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne
 • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej
 • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej
 • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach
 • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2 w zakresie nauki o polityce społecznej

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
 • potrafi określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub grupę
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
 • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
 • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Przyjęcia na studia równoległe na WNPiSM dokonywane są na zasadach ogólnych w ramach ustalonego limitu miejsc oraz na podstawie odrębnych porozumień z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

O przyjęcie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe na WNPiSM mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli I rok studiów,
 2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5,
 3. wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych,
 4. studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami lub uczelniami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje zakwalifikowanych na studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych (bez ponoszenia opłat) w terminie określonym przez dziekana. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.

Tryb przyjęć na studia równoległe na WNPiSM

1. Kandydat ma obowiązek zarejestrowania się w systemie IRK w wyznaczonym terminie.

2. Rekrutację na studia równoległe przeprowadza – na podstawie przedłożonych wniosków – powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.

3. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej – kierowany do Prodziekana ds. studenckich WNPiSM – składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie określonym przez dziekana. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie będą skutkować decyzją negatywną.

4. Wniosek składa się z następujących dokumentów:

 • wydrukowane z IRK podanie o przyjęcie na studia;
 • zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
 • zaświadczenie o rodzaju (studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia) i trybie (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
 • w przypadku kandydatów spoza WNPiSM – opinia dziekana macierzystego wydziału i zaświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków wobec macierzystego wydziału; w przypadku kandydata z WNPiSM - opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie wyższa od limitu miejsc, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

6. W przypadku, gdy student składa wniosek o przyjęcie na studia równoległe na więcej niż jeden kierunek zobowiązany jest określić w podaniu swoje preferencje. W przypadku braku preferencji komisja wybiera kierunek, na który kieruje studenta.

7. Kandydat zakwalifikowany na studia równolegle na WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia na kontach indywidualnych w IRK wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 9-13 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Polityki Społecznej