University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Social Policy

Social policy, parallel studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-07 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

Wiedza

Absolwent:

 • ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach
 • ma podstawową wiedzę na temat źródeł informacji o problemach społecznych i sposobach pozyskiwania i opracowywania danych o problemach społecznych
 • zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach
 • ma wiedzę o przemianach więzi i struktur rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, zawodowych, o charakterze, źródłach i konsekwencjach tych zmian dla polityki społecznej
 • ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym
 • ma podstawową wiedzę o instytucji rodziny, jej historycznych przemianach i zasadach polityki społecznej wobec rodziny
 • rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej, jako kontekstu dla powstawania i rozwiązywania problemów społecznych
 • zna system instytucji polityki społecznej w podziale na: skalę funkcjonowania (lokalną , krajową, międzynarodową ), sektor polityki społecznej (publiczny, niepubliczny) i zakres przedmiotowy działania
 • zna prawno-administracyjne podstawy działania krajowych i lokalnych podmiotów polityki społecznej
 • zna podstawowe zasady finansowania i zarządzania instytucjami polityki społecznej
 • zna podstawowe zasady zabezpieczenia społecznego i dostarczania usług społecznych
 • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej w sferze rynku pracy
 • rozumie znaczenie i zasady polityki społecznej wobec grup zagrożonych marginalizacją społeczną
 • ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach polityki społecznej

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi interpretować zjawiska społeczne trafnie rozpoznając problemy społeczne, kwestie społeczne i ryzyka socjalne
 • potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych
 • potrafi krytycznie analizować programy społeczne i działania polityki społecznej w różnych skalach i dziedzinach
 • na podstawie samodzielnie dobranych danych źródłowych potrafi zaproponować wskaźniki sukcesu programu społecznego, wskazać ważniejsze czynniki jego sukcesu lub porażki oraz prognozować sukces lub porażkę programu
 • potrafi wskazać interesy i systemy wartości w programie społecznym oraz wyjaśnić ich związek z konkretnymi rozwiązaniami
 • umie wskazać najważniejsze aksjologiczne i praktyczne dylematy w pracy zawodowej polityka społecznego lub pracownika socjalnego i zaproponować możliwe rozwiązania
 • potrafi zaprojektować i zrealizować proste badanie społeczne
 • potrafi zaprojektować prostą koncepcję programu społecznego lub interwencji społecznej
 • potrafi przyporządkować problemy społeczne do kompetencji instytucji polityki społecznej
 • potrafi wskazać świadczenia i usługi społeczne przysługujące osobom i grupom w określonych sytuacjach
 • potrafi przygotować pracę pisemną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • potrafi przygotować pracę ustną w języku polskim i jednym języku obcym dotyczącą podstawowych zagadnień polityki społecznej
 • ma umiejętności językowe z języka obcego na poziomie B2 w zakresie nauki o polityce społecznej

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
 • potrafi współdziałać w grupie przyjmując w niej różne role
 • potrafi określić priorytety służące realizacji zadań wyznaczonych przez siebie lub grupę
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z pracą polityka społecznego lub pracownika socjalnego
 • umie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów badawczych i tworzeniu koncepcji programów społecznych
 • potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy
 • rozumie kulturową różnorodność oraz znaczenie niedyskryminującego i nieseksistowskiego języka

Qualification procedure for parallel studies

1. Przyjęcia na studia równoległe na WNPiSM dokonywane są na zasadach ogólnych w ramach limitu przyjęć ustalanych corocznie przez Radę Wydziału oraz na podstawie odrębnych porozumień z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

2. O przyjęcie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe na WNPiSM mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończyli I rok studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
 • wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
 • studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

3. Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami lub uczelniami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje zakwalifikowanych na studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych (bez ponoszenia opłat) w terminie określonym przez dziekana. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.

4. Tryb przyjęć na studia równoległe na WNPiSM:

 • Kandydat ma obowiązek zarejestrowania się w systemie IRK w wyznaczonym terminie;
 • Rekrutację na studia równoległe przeprowadza – na podstawie przedłożonych wniosków – powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna;
 • Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej - kierowany do Prodziekana ds. studenckich WNPiSM – składa się u kierownika Sekcji ds. Studenckich Wydziału lub w punkcie informacyjnym w terminie określonym przez dziekana. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 • Wniosek składa się z następujących dokumentów:
  - wydrukowane z IRK podanie o przyjęcie na studia;
  - zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
  - zaświadczenie o rodzaju (studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia) i trybie   (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
  - w przypadku kandydatów spoza WNPiSM – opinia dziekana macierzystego wydziału i zaświadczenie o  wywiązaniu się z obowiązków wobec macierzystego wydziału; w przypadku kandydata z WNPiSM - opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.
 • W przypadku, gdy liczba podań będzie wyższa od limitu miejsc, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów;
 • W przypadku, gdy student składa wniosek o przyjęcie na studia równoległe na więcej niż jeden kierunek zobowiązany jest określić w podaniu swoje preferencje. W przypadku braku preferencji komisja wybiera kierunek, na który kieruje studenta;
 • Kandydat zakwalifikowany na studia równolegle na WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia na kontach indywidualnych w IRK i na stronie internetowej WNPiSM wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.,


Znajdź nas na mapie: Instytut Polityki Społecznej