University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Belarusian Studies

Eastern Slavic Studies, Belarussian Studies Specialization

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 7

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: konferencje, wykłady gościnne, staże naukowe, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

W badaniach jednostka koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikacją międzyjęzykową i interkulturową, podkreślając jednocześnie istotę i dbałość o zachowanie tożsamości historycznej oraz kulturowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę jednostka poświęca wszelkim aspektom związanym z emigracja białoruską oraz białoruską mniejszością narodową mieszkającą na terenie Polski. Tym samym promuje postawę otwartości, tworząc warunki dla dialogu międzykulturowego. Studenci rozwijają swoją wiedzę, wrażliwość badawczą i sprawności językowe.

Celem jednostki jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, które odbywa się poprzez wykorzystanie nowych form przekazywania wiedzy naukowej z użyciem nowych technologii i podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników i doktorantów poprzez staże krajowe i zagraniczne oraz szkolenia, zwiększanie mobilności studentów i pracowników poprzez nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz umacnianie jej pozycji jako jedynego samodzielnego ośrodka badań białorutenistycznych w Polsce.

Studia licencjackie na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe Białorusi, Rosji i krajów anglojęzycznych, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich i Anglosasów oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Kształcenie filologiczne w zakresie białorutenistycznym uzupełnione jest elementami rusycystyki i anglistyki. Studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną samodzielną polską jednostką oferującą pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka rosyjskiego i angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko dla mieszkańców centralnej Polski na zdobycie rzetelnej wiedzy filologicznej dotyczącej Białorusi w kontekście Rosji oraz krajów anglojęzycznych.

Celem studiów licencjackich na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki (z elementami rusycystyki i anglistyki) posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 (edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego), języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie B2 plus, umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętność organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego (nie tylko białoruskiego, lecz także rosyjskiego i angielskiego), poszanowania i etycznego postępowania w stosunku do innych kultur i etnosów.

Studenci studiów licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zyskują wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych w kontekście ogólnohumanistycznym i specjalistycznym, umiejętność analizowania zjawisk kulturowych i językowych, umiejętność identyfikacji i rozumienia procesów kulturo- i narodowotwórczych.

Ponadto mają możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań, samodzielnego przygotowywania prac naukowych.

Wymienione umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i daje solidne podstawy do kontynuowania edukacji.

Katedra ma podpisaną umowę z Instytutem Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, dzięki czemu studenci mogą ubiegać się o stypendium wyjazdowe Erasmus. Istnieje także możliwość wyjazdu w ramach umów dwustronnych UW na Białoruś, do Rosji oraz innych krajów.

Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce Dla studentów.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - student:

 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rolę Białorusi we współczesnym świecie i  jej wpływ na kształtowanie się białoruskiej literatury i języka.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces rozwojowy literatury białoruskiej.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu współczesne kierunki rozwoju języka białoruskiego.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wydarzenia z historii Białorusi.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu działalność białoruskich instytucji kultury i współczesne białoruskie życie kulturalne.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu współczesny proces kulturotwórczy na Białorusi i Rosji lub krajach anglojęzycznych.
 • Potrafi porozumiewać się w języku białoruskim na poziomie C1.
 • Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim i angielskim na poziomie B2+.
 • Potrafi ocenić znaczenie poszczególnych zjawisk językowych w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej, gospodarczej i polityczno-społecznej Białorusi i Rosji lub krajów anglojęzycznych.
 • Potrafi organizować samodzielną oraz grupową pracę dotyczącą analizy problemowej zjawisk kultury, w tym związanych z Białorusią.
 • Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach grupowych, w tym w pracach organizacji i instytucji zajmujących się problematyką białoruską.
 • Jest gotów do aktywnego udziału w grupach, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką białoruską.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski,
j. słowacki, j. szwedzki,
j. portugalski, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski), biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,
j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

p. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski, język mniejszości narodwej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna,
j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, muzyka, sztuka, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia
**

p. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, przedmiot z grupy "sztuka", informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia
, organizacja i zarządzanie, psychologia, antropologia, polityka**

p. wyższy (HL) x 1

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden dowolny przedmiot spośród zdawanych na maturze

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego, z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników maturalnych.

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 5 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Cyfrowej,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

LAUREACI:

 • polskich elimincaji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information