Uniwersytet Warszawski / Wydział Lingwistyki Stosowanej / Katedra Białorutenistyki

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 7

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego, założona w 1956, pełni ważną funkcję jako instytucja działająca na rzecz poszerzenia wiedzy o Białorusi w wymiarze językowym, literaturoznawczym i kulturowym. Katedra od wielu lat inicjuje i współorganizuje różne przedsięwzięcia, w tym współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami oraz placówkami naukowymi w Polsce i na Białorusi: konferencje, wykłady gościnne, staże naukowe, projekty badawcze, jak również działania popularyzatorskie, promujące język, literaturę i kulturę białoruską w Polsce i na świecie.

W badaniach jednostka koncentruje się na zagadnieniach związanych z komunikacją międzyjęzykową i interkulturową, podkreślając jednocześnie istotę i dbałość o zachowanie tożsamości historycznej oraz kulturowej wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Szczególną uwagę jednostka poświęca wszelkim aspektom związanym z emigracja białoruską oraz białoruską mniejszością narodową mieszkającą na terenie Polski. Tym samym promuje postawę otwartości, tworząc warunki dla dialogu międzykulturowego. Studenci rozwijają swoją wiedzę, wrażliwość badawczą i sprawności językowe.

Celem jednostki jest zapewnienie wysokiej jakości kształcenia, które odbywa się poprzez wykorzystanie nowych form przekazywania wiedzy naukowej z użyciem nowych technologii i podnoszenie kompetencji dydaktycznych pracowników i doktorantów poprzez staże krajowe i zagraniczne oraz szkolenia, zwiększanie mobilności studentów i pracowników poprzez nawiązywanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz umacnianie jej pozycji jako jedynego samodzielnego ośrodka badań białorutenistycznych w Polsce.

Studia licencjackie na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim ukazują dziedzictwo kulturowe Białorusi, Rosji i krajów anglojęzycznych, wspólnotę historyczną Słowian Wschodnich i Anglosasów oraz specyfikę życia i kultury białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce.

Kształcenie filologiczne w zakresie białorutenistycznym uzupełnione jest elementami rusycystyki i anglistyki. Studia na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim są unikatową formą kształcenia na całym świecie. Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jedyną samodzielną polską jednostką oferującą pełny program trzystopniowego kształcenia filologów białoruskich ze znajomością języka rosyjskiego i angielskiego (studia trzeciego stopnia – doktoranckie – w zakresie filologii białoruskiej oferowane są przez Wydział Lingwistyki Stosowanej). Oferta Katedry Białorutenistyki jest zatem jedyną możliwością nie tylko dla mieszkańców centralnej Polski na zdobycie rzetelnej wiedzy filologicznej dotyczącej Białorusi w kontekście Rosji oraz krajów anglojęzycznych.

Celem studiów licencjackich na kierunku studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie białorutenistyki (z elementami rusycystyki i anglistyki) posiadających szczegółową wiedzę dotyczącą procesów kształtowania historii, kultury, współczesności i języka Białorusi (jej miejsca w Europie i stosunków z innymi państwami), wyposażonych w praktyczne umiejętności, takie jak znajomość języka białoruskiego na poziomie C1 (edukacja językowa rozpoczyna się od poziomu zerowego), języka rosyjskiego i angielskiego na poziomie B2 plus, umiejętność poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, w tym na tematy naukowe, umiejętność organizacji i koordynowania pracy, obejmującej także przygotowywanie rozpraw analitycznych i prezentację wniosków. W toku kształcenia duża waga przywiązywana jest również do kompetencji społecznych studentów, między innymi do wypracowania poczucia odpowiedzialności za zachowanie i poszanowanie dziedzictwa kulturowego (nie tylko białoruskiego, lecz także rosyjskiego i angielskiego), poszanowania i etycznego postępowania w stosunku do innych kultur i etnosów.

Studenci studiów licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zyskują wiedzę i umiejętności ogólnohumanistyczne, takie jak znajomość terminologicznej i metodologicznej specyfiki badań humanistycznych, umiejętność oceniania zjawisk kulturowych i językowych w kontekście ogólnohumanistycznym i specjalistycznym, umiejętność analizowania zjawisk kulturowych i językowych, umiejętność identyfikacji i rozumienia procesów kulturo- i narodowotwórczych.

Ponadto mają możliwość zaznajomienia się z prawami własności intelektualnej w odniesieniu do tworzonych przez siebie i innych opracowań, samodzielnego przygotowywania prac naukowych.

Wymienione umiejętności i kompetencje – zarówno te o charakterze ogólnym, jak i specjalistyczne – umożliwiają absolwentom studiów licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim kontynuowanie nauki na studiach II stopnia, bądź podejmowanie pracy zawodowej w charakterze specjalistów lub ekspertów w instytucjach kultury, instytucjach współpracujących z Białorusią, Rosją czy krajami anglojęzycznymi, organizacjach pozarządowych, mediach, szkolnictwie, biurach tłumaczeń, administracji państwowej itp. Połączenie wiedzy ogólnohumanistycznej z wiedzą specjalistyczną, umiejętności o różnym charakterze i kompetencji społecznych oferowanych na studiach licencjackich na specjalności filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim zapewnia absolwentom elastyczność na rynku pracy i daje solidne podstawy do kontynuowania edukacji.

Katedra ma podpisaną umowę z Instytutem Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, dzięki czemu studenci mogą ubiegać się o stypendium wyjazdowe Erasmus. Istnieje także możliwość wyjazdu w ramach umów dwustronnych UW na Białoruś, do Rosji oraz innych krajów.

Program studiów oraz plan zajęć dostępny jest na stronie Katedry Białorutenistyki w zakładce Dla studentów.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia - student:

 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu rolę Białorusi we współczesnym świecie i  jej wpływ na kształtowanie się białoruskiej literatury i języka.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu proces rozwojowy literatury białoruskiej.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu współczesne kierunki rozwoju języka białoruskiego.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wydarzenia z historii Białorusi.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu działalność białoruskich instytucji kultury i współczesne białoruskie życie kulturalne.
 • Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu współczesny proces kulturotwórczy na Białorusi i Rosji lub krajach anglojęzycznych.
 • Potrafi porozumiewać się w języku białoruskim na poziomie C1.
 • Potrafi porozumiewać się w języku rosyjskim i angielskim na poziomie B2+.
 • Potrafi ocenić znaczenie poszczególnych zjawisk językowych w kontekście współczesnej sytuacji międzynarodowej, gospodarczej i polityczno-społecznej Białorusi i Rosji lub krajów anglojęzycznych.
 • Potrafi organizować samodzielną oraz grupową pracę dotyczącą analizy problemowej zjawisk kultury, w tym związanych z Białorusią.
 • Potrafi aktywnie uczestniczyć w pracach grupowych, w tym w pracach organizacji i instytucji zajmujących się problematyką białoruską.
 • Jest gotów do aktywnego udziału w grupach, organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką białoruską.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski,
j. słowacki, j. szwedzki,
j. portugalski, język mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski, słowacki, szwedzki, portugalski), biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna,
j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

p. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. niemiecki,
j. francuski,
j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski, język mniejszości narodwej (białoruski, litewski, ukraiński), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski), biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna,
j. mniejszości narodowej (białoruski, litewski, ukraiński, niemiecki), język mniejszości etnicznej - łemkowski, język regionalny - kaszubski, wiedza o społeczeństwie

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, muzyka, sztuka, informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia
**

p. rozszerzony x 1

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. polski, matematyka,
j. obcy nowożytny, biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, przedmiot z grupy "sztuka", informatyka, łacina, greka klasyczna, ekonomia
, organizacja i zarządzanie, psychologia, antropologia, polityka**

p. wyższy (HL) x 1

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnie 4 można wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden dowolny przedmiot spośród zdawanych na maturze

waga = 65%

waga = 10%

waga = 20%

waga = 5%

Można dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

W przypadku jeśli kandydat przystępuje do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego, z rozmowy tej musi otrzymać minimum 60 pkt. na 100 możliwych. Pozytywny wynik rozmowy pozwala na zakwalifikowanie kandydata na studia, nie jest jednak uwzględniany w końcowym wyniku. Końcowy rezultat rekrutacyjny kandydata obliczany jest na podstawie wyników maturalnych.

Termin i miejsce egzaminu z języka polskiego: 5 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Historycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Cyfrowej,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

LAUREACI:

 • polskich elimincaji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje