University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Russian Studies

Eastern Slavic Studies, Russian Studies Specialization (for candidates without Russian language skills)

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Language

rosyjski/polski

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszą i największą w Polsce jednostką kształcącą specjalistów w zakresie rusycystyki. Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także podstawowe umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu w języku polskim i rosyjskim oraz umiejętności językowe w zakresie języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2 według ESOKJ. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z dziedziny historii literatury rosyjskiej, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz o jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym oraz w aspekcie porównawczym. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw. Kandydaci na studia pierwszego stopnia, kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska (bez znajomości języka rosyjskiego) przyjmowani są do tzw. grupy zerowej. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach o profilu związanym z Rosją, w tym szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury oraz instytucjach zajmujących się współpracą między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a także podjęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich).