University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Institute of Russian Studies

Eastern Slavic Studies, Russian Studies Specialization

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

rosyjski/polski

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszą i największą w Polsce jednostką kształcącą specjalistów w zakresie rusycystyki. Absolwent trzyletnich studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także podstawowe umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu w języku polskim i rosyjskim oraz umiejętności językowe w zakresie języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2 według ESOKJ. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z dziedziny historii literatury rosyjskiej, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz o jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym oraz w aspekcie porównawczym. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw. Na studia pierwszego stopnia, kierunek: studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność: filologia rosyjska przyjmowani są kandydaci ze znajomością języka rosyjskiego. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach o profilu związanym z Rosją, w tym szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury oraz instytucjach zajmujących się współpracą między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a także podjęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich). Ponadto absolwenci, realizujący program modułu glottodydaktycznego (fakultatywnego) mają możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka rosyjskiego w zakresie określonym przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Admission rules

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. hiszpański,
j. niemiecki,
j. rosyjski*, j. włoski,

j. portugalski,  j. szwedzki,
j. słowacki

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język rosyjski*

p. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

*Kandydat może wskazać dwa razy język rosyjski na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

 

Przedmiot wymagany

Matematyka

 

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny do wyboru z:
j. angielski,
j. francuski,
j. hiszpański,
j. niemiecki,
j. rosyjski*, j. włoski

Przedmiot wymagany

Język rosyjski*

 

waga = 50%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

*Kandydat może wskazać dwa razy język rosyjski w kolumnach 3 i 4

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*(**)

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny***

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język rosyjski***

p. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Jeżeli językiem L1 matury kandydata jest rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kolumnie 1 wynik z innego języka obcego nowożytnego
***Kandydat może wskazać dwa razy język rosyjski na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*(**)

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny***

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język rosyjski***

p. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Jeżeli językiem A1 lub A matury kandydata jest rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kolumnie 1 wynik z innego języka obcego nowożytnego
***Kandydat może wskazać dwa razy język rosyjski na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*(**)

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny***

Przedmiot wymagany

Język rosyjski***

waga = 50%

waga = 10%

waga = 10%

waga = 30%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Jeżeli językiem oryginalnym matury kandydata jest rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kolumnie 1 wynik z innego języka obcego nowożytnego
***Kandydat może wskazać dwa razy język rosyjski na poziomie rozszerzonym w kolumnach 3 i 4

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego:

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata z maturą zagraniczną do postępowania rekrutacyjnego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego kandydaci proszeni są o załączenie na koncie rejestracyjnym skanów niezbędnych dokumentów: certyfikat znajomości języka polskiego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim.

Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Forma egzaminu:  ustna
Zakres egzaminu: kandydat zapoznaje się z jednym współczesnym artykułem prasowym w języku polskim (o objętości jednej znormalizowanej strony) i odbywa rozmowę na jego temat.
Cel egzaminu: sprawdzenie rozumienia tekstu oraz umiejętności podjęcia i przeprowadzenia dyskusji na jego temat, obejmującej spójną samodzielną wypowiedź ustną.
Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego stanowi warunek dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Za wynik egzaminu nie są przyznawane oddzielne punkty.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r., godz. 12:00, gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, IV piętro, pok. 412.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Języka Rosyjskiego.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information