Uniwersytet Warszawski / Wydział Lingwistyki Stosowanej / Instytut Rusycystyki

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia rosyjska, stacjonarne, pierwszego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-09-17 23:59:59

Język wykładowy

rosyjski/polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w grupie ze znajomością języka rosyjskiego lub w grupie bez znajmości języka rosyjskiego Komisja Rekrutacyjna Instytutu Rusycystyki zastrzega sobie prawo do zmiany proporcji między limitami miejsc w obu grupach.

Instytut Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego jest najstarszą i największą w Polsce jednostką kształcącą specjalistów w zakresie rusycystyki. Absolwent trzyletnich studiów I stopnia (licencjackich) ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także podstawowe umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu w języku polskim i rosyjskim oraz umiejętności językowe w zakresie języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2 według ESOKJ. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z dziedziny historii literatury rosyjskiej, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji oraz o jej współczesnych realiach kulturowych i społecznych. Poszczególne zagadnienia są przedstawiane w oparciu o wiedzę teoretyczną o charakterze ogólnohumanistycznym oraz w aspekcie porównawczym. W zakresie kompetencji społecznych absolwent ma pogłębioną świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw. Na studia I stopnia przyjmowani są kandydaci zarówno ze znajomością, jak i bez znajomości języka rosyjskiego (tzw. grupa zerowa). Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w instytucjach o profilu związanym z Rosją, w tym szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury oraz instytucjach zajmujących się współpracą między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, a także podjęcie studiów drugiego stopnia (magisterskich). Ponadto absolwenci, realizujący program modułu glottodydaktycznego (fakultatywnego) mają możliwość zdobycia uprawnień do nauczania języka rosyjskiego w zakresie określonym przez Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język rosyjski

p. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język rosyjski

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. podstawowy x 0,6
albo
p. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język rosyjski

p. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1* (**)

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

p. niższy (SL) x 0,6
albo
p. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język rosyjski**

p. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego.
**Jeśli językiem A1 kandydata jest język rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kol. 1. wynik z innego języka obcego nowożytnego.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język rosyjski*

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*Jeśli językiem oryginalnym matury kandydata jest język rosyjski, wówczas kandydat wskazuje w kol. 1. wynik z innego języka obcego nowożytnego.

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci z maturą zagraniczną, którzy nie posiadają certyfikatu znajomości języka polskiego albo zaświadczenia o ukończeniu rocznego kursu przygotowującego do podjęcia nauki w języku polskim, przystępują do egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego.

Forma egzaminu: ustna
Zakres egzaminu:
kandydat zapoznaje się z jednym współczesnym artykułem prasowym w języku polskim (o objętości jednej znormalizowanej strony) i odbywa rozmowę na jego temat.
Cel egzaminu: sprawdzenie rozumienia tekstu oraz umiejętności podjęcia i przeprowadzenia dyskusji na jego temat, obejmującej spójną samodzielną wypowiedź ustną.
Pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego znajomość języka polskiego stanowi warunek dopuszczenia do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Za wynik egzaminu nie są przyznawane oddzielne punkty.

Termin egzaminu: 18 września 2017 r., godz. 11:00, ul. Szturmowa 4, IV piętro, pok. 412.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI:

  • Olimpiady Języka Rosyjskiego szczebla centralnego;
  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
22 września 2017 r., godz. 11:00-15:00
25 września 2017 r., godz. 10:00-14:00
Gmach Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, ul. Szturmowa 4, pok. 429.

Znajdź nas na mapie: Instytut Rusycystyki