Uniwersytet Warszawski / Wydział Lingwistyki Stosowanej / Instytut Rusycystyki

Studia nad słowiańszczyzną wschodnią, specjalność filologia rosyjska, stacjonarne, pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

rosyjski/polski

Opis

Celem studiów I stopnia (licencjackich) jest wykształcenie specjalistów z zakresu rusycystyki posiadających szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze humanistycznym. Ponieważ w ostatnich latach w Polsce wzrosło zainteresowanie obszarem rosyjskojęzycznym, w Instytucie Rusycystyki w roku akademickim 2010/2011 wprowadzono studia dla kandydatów bez znajomości języka rosyjskiego.

Absolwent trzyletnich studiów stacjonarnych pierwszego stopnia ma umiejętności językowe w zakresie języka rosyjskiego w mowie i piśmie zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu historii literatury rosyjskiej, historycznej zmienności języka rosyjskiego oraz współczesnych kierunków jego rozwoju, polsko-rosyjskiej gramatyki konfrontatywnej i polskiej gramatyki opisowej, ma usystematyzowaną wiedzę o historii Rosji, w tym szczegółową wiedzę o historii Rosji najnowszej, oraz usystematyzowaną wiedzę o współczesnych realiach kulturowych, społecznych, politycznych, narodowościowych i gospodarczych Rosji. Poza tym posiada znajomość języka zachodnioeuropejskiego na poziomie B2 wg ESOKJ, profesjonalną umiejętność obsługi komputera, wykazuje się orientacją w rosyjskojęzycznych mediach elektronicznych, posiada podstawowe umiejętności w zakresie opracowania redakcyjnego tekstu w języku polskim i rosyjskim.

Absolwent studiów I stopnia w zakresie kompetencji społecznych ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, potrzeby poszanowania odmiennych kultur, poglądów i postaw oraz charakteryzuje się otwartością na nowe idee.

Ukończenie studiów licencjackich pozwala absolwentowi kontynuować studia magisterskie drugiego stopnia lub podjąć pracę zawodową. Uprawnienia pedagogiczne (fakultatywne) wyposażają go w kwalifikacje niezbędne do nauczania języka rosyjskiego w szkolnictwie podstawowym. Może pracować w licznych instytucjach kulturalnych, mediach, dziennikarstwie, zatrudniać się w biznesie, w firmach handlowych lub w urzędach państwowych. Zdobyta wiedza i umiejętności zapewniają absolwentom elastyczność zawodową oraz możliwość podjęcia pracy w instytucjach, których celem jest współpraca między Unią Europejską a Federacją Rosyjską.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów, starający się o zakwalifikowanie na pierwszy rok równoległych stacjonarnych studiów I stopnia w zakresie filologii rosyjskiej są przyjmowani na podstawie średniej ocen nie niższej niż 4,3, uzyskanej w okresie dotychczasowych studiów, poprzedzających podjęcie studiów równoległych, oraz pozytywnego zaliczenia (co najmniej na ocenę dobrą) egzaminu z Praktycznej znajomości języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Forma egzaminu: pisemny i ustny

Egzamin obejmuje:

  • część pisemną z leksyki i gramatyki,
  • część ustną z fonetyki i intonacji.

Osoby przyjęte zobowiązane są zaliczyć różnice programowe z zakresu studiów w terminie określonym przez Dyrektora ds. studenckich.

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów:
Egzamin pisemny: 11 lipca 2017 r., godz. 10:00-12:30, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ul. Szturmowa 4, sala 405.
Egzamin ustny: 11 lipca 2017 r., godz. 13:30, Wydział Lingwistyki Stosowanej, ul. Szturmowa 4, sala 405.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Rusycystyki