Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny / Studium Europy Wschodniej

Studia wschodnie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

65

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 3

Studia wschodnie są interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia odnoszącym się do dwóch obszarów: nauk humanistycznych oraz nauk społecznych. Zajęcia obejmują zarówno podstawy metodologiczne poszczególnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, jak i kompleks zagadnień odnoszących się do historii, polityki, kultury i spraw społecznych obszaru postkomunistycznego.

Absolwent studiów I stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
 • wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
 • podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
 • wiedzę o społeczeństwach regionu, ich stratyfikacji i funkcjonowaniu
 • wiedzę na temat lokalnych stosunków politycznych i gospodarczych
 • wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu oraz wiedzę o genezie i istocie konfliktów narodowościowych i etnicznych
 • wiedzę o stosunkach Wschód – Zachód oraz o pozycji Polski w tych relacjach
 • wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w regionie i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu historii, analizować materiały źródłowe, rozumieć podstawy tożsamości historycznej narodów regionu, dostrzegać współzależności etniczno-kulturowe między państwami regionu
 • rozpoznawać oraz analizować problemy społeczne, polityczne, ekonomiczne, prawne, kulturowe, etniczne i religijne na tym obszarze
 • stosować kategorie socjologiczne do analizy zjawisk społecznych
 • stosować podstawowe pojęcia teorii polityki do analizy zjawisk politycznych
 • identyfikować potencjalnie konfliktowe obszary w obrębie regionu (konflikty religijne, etniczne, polityczne)
 • posługiwać się językiem rosyjskim i innym językiem obcym na poziomie biegłości B2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • przygotowania do pracy w: (1) administracji krajowej i samorządowej, (2) instytucjach międzynarodowych, (3) przedsiębiorstwach oraz (4) organizacjach pozarządowych organizujących współpracę międzynarodową z krajami regionu
 • rozumienia skutków zagospodarowania powierzchni Ziemi w skali globalnej i regionalnej
 • otwartości na nowe idee i gotowości do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów
 • świadomości znaczenia europejskiego dziedzictwa intelektualnego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych
 • świadomości znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki studiów wschodnich. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem rosyjskim i drugim językiem obcym na poziomie średnio zaawansowanym.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 30

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. rosyjski,
j. hiszpański, j. włoski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki,
j. białoruski, j. łemkowski,
j. litewski, j. ukraiński

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki,
j. białoruski, j. łemkowski,
j. litewski, j. ukraiński

waga = 30%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, sztuka, muzyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, organizacja i zarządzanie, psychologia, antropologia, przedmiot z grupy "sztuka"

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z: historia, geografia, filozofia, ekonomia, historia sztuki, organizacja i zarządzanie, psychologia, antropologia

waga = 30%

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Dodatkowe informacje