Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

315

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 120

Wiedza

Absolwent:

 • ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • zna podstawową terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
 • ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
 • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami,
 • umie analizować wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą finansów i księgowości,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach,
 • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • ma wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
 • ma wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
 • ma wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
 • ma wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
 • ma elementarną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
 • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej,
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,
 • potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji,
 • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,
 • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 • potrafi wykonywać podstawowe analizy ilościowe i formułować na ich podstawie wnioski,
 • ma umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
 • potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa,
 • posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego cywilnego i pracy,
 • potrafi zastosować podstawowe metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • posiada umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
 • potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia marketingowe dla konkretnego przedsięwzięcia,
 • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
 • potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z różnych źródeł w języku polskim i obcym,
 • posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
 • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
 • posiada umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
 • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zasady kwalifikacji

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki, matematyka,
informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie)

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, matematyka,
informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, ekonomia

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, polityka, antropologia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 10%

waga = 30%

waga = 30%

waga = 30%

*W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.

Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 10 lipca 2017 r., godz. 9:00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad językowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego - z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego.

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - z języka polskiego.

Dodatkowe informacje