University of Warsaw / Faculty of Chemistry

Advanced Methods of Instrumental Analysis and Measurement Techniques, parallel studies

Level of study: first-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 3,5 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

W ramach proponowanego przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego nowego kierunku studiów I stopnia zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe student będzie musiał zaliczyć nie mniej niż 2518 godzin i uzyskać 210 punktów ECTS. Najpóźniej w szóstym semestrze (maj-czerwiec) studenci dokonają wyboru kierownika oraz tematu pracy inżynierskiej. Specjalizacje są przyporządkowane do poszczególnych zakładów dydaktycznych. Ostatni semestr studiów przeznaczony jest głównie na wykonanie pracy inżynierskiej w określonej pracowni naukowej danego zakładu dydaktycznego.

Studia kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Absolwenci omawianego kierunku studiów będą posiadać szeroką wiedzę w dziedzinie chemii oraz będą wykazywać się biegłą znajomością zagadnień z zakresu nowoczesnych metod instrumentalnych i technik pomiarowych. Absolwenci będą potrafili zastosować uzyskaną wiedzę do analizy wybranych problemów metrologicznych i chemometrycznych z wykorzystaniem m.in. metod matematycznych oraz innych technik i narzędzi badawczych. Będą wiedzieć, jak przeprowadzić analizę jakościową i ilościową substancji przy pomocy analizy instrumentalnej. Uzyskana wiedza pozwoli im na przeanalizowanie potencjalnego wpływu wybranych metod pomiarowych i procesów technologicznych na środowisko naturalne.

Absolwenci będą wykazywać się umiejętnością gromadzenia danych niezbędnych do poszerzania swojej wiedzy oraz ich krytycznej oceny. Nauczeni będą także samodzielnej analizy dostępnych obecnie rozwiązań technicznych, a w szczególności aparatury analitycznej.

Należy podkreślić, że Wydział Chemii UW, oprócz realizowania ściśle naukowych efektów kształcenia, przykłada jednocześnie szczególną wagę do wyrobienia w studentach przekonania o konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej i wadze odpowiedzialności społecznej z racji wykonywania w przyszłości zawodów posiadających w większości przypadków status zaufania społecznego. Nasi absolwenci powinni mieć poczucie głębokiej odpowiedzialności za podejmowane przez siebie decyzje.

Program nowego kierunku przewiduje m.in. zajęcia z zarządzania laboratorium chemicznym, w ramach których studentom zostanie przekazana wiedza dotycząca takich zagadnień, jak: organizacja kosztów i wydatków, sposoby oszacowania kosztów analiz chemicznych oraz zarządzanie personelem.

Dzięki wpojonym nawykom ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego absolwenci kierunku studiów I stopnia zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe będą dobrze przygotowani do rozpoczęcia każdych studiów II stopnia, zbieżnych z profilem ukończonego kierunku. Wydział Chemii UW planuje w przyszłości uruchomić drugi stopnień omawianego kierunku, aby dać osobom zainteresowanym możliwość dalszego pogłębiania wiedzy na bazie już zdobytych umiejętności.

Kierunek zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe dedykowany jest osobom zainteresowanym podjęciem pracy w takich sektorach gospodarki, jak: analityka żywności, kryminalistyka, badania kliniczne, farmaceutyka, analiza nowych materiałów i pokrewne.

Qualification procedure for parallel studies

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen po pierwszym roku na studiach podstawowych (minimum 3,5).

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii