Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

19

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Studia II stopnia na unikatowym kierunku Artes Liberales mają na celu przekazanie i rozwijanie u studentów interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych oraz nauk o sztuce, a także rozwijanie umiejętności opisywania, analizowania i rozumienia zjawisk z pogranicza tych nauk.

Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych,  studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalności na kierunku artes liberales, których uruchomienie jest przewidziane w roku akademickim 2017/18:

 • „Dzieło sztuki w kulturze”

 • „Ideowe i materialne aspekty życia społecznego”

 • „Chrześcijaństwo w kulturze” 

 • „Różnorodność biologiczna i kulturowa”  

Więcej informacji na stronie Kolegium Artes Liberales

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą (kandydaci przesyłają na adres rekrutacja_class@al.uw.edu.pl lub zamieszczają w IRK UW skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny minimum dobrej na dyplomie).

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.
W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby chętnych na specjalność, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność.
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów.

Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli:

 • Dzieło sztuki w kulturze;
 • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego
 • Różnorodność biologiczna i kulturowa;
 • Chrześcijaństwo w kulturze.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy wraz z bibilografią (oddzielnie do kązdego tematu) na elektroniczny adres: rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg przyjęcia wynosi 70 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą (kandydaci przesyłają na adres rekrutacja_class@al.uw.edu.pl lub zamieszczają w IRK UW skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny minimum dobrej na dyplomie).

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.
W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby chętnych na specjalność, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność.
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów.

Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli:

 • Dzieło sztuki w kulturze;
 • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego
 • Różnorodność biologiczna i kulturowa;
 • Chrześcijaństwo w kulturze.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy wraz z bibilografią (oddzielnie do kązdego tematu) na elektroniczny adres: rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący - 100 punktów,
 • bardzo dobry - 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus - 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg przyjęcia wynosi 70 punktów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 25 lipca 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26 lipca 2017 r.

Dodatkowe dokumenty

Przyjmowanie dokumentów: 27-28 lipca 2017 r.

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales