University of Warsaw / Faculty of "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales (Liberal Arts)

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Studia II stopnia na kierunku Artes Liberales przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć interdyscyplinarne narzędzia służące do wieloaspektowego zrozumienia i opisu świata, a zatem osób planujących — lub już robiących — karierę w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą sztuką (od literatury, przez teatr i film, po malarstwo i rzeźbę), dziennikarstwem czy pracą w “trzecim sektorze”. Na studiach II stopnia Artes Liberales znajdą miejsce również osoby, które planują karierę naukową, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych gałęzi nauki. Studenci sami konstruują program zajęć w oparciu o własne zainteresowania naukowe, a rozbudowany system seminariów i konwersatoriów prowadzonych przez zespoły złożone z reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki pozwala na bardzo bliski i zindywidualizowany intelektualny kontakt pomiędzy pracownikami naukowymi a studentami. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalności na kierunku Artes Liberales, których uruchomienie przewidziane jest w roku akademickim 2018/2019 (UWAGA! Minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia każdej specjalności: 5)

Więcej informacji na stronie Kolegium Artes Liberales

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą (kandydaci przesyłają na adres rekrutacja_class@al.uw.edu.pl lub zamieszczają w IRK UW skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny minimum dobrej na dyplomie).

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.
W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby chętnych na specjalność, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność.
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów.

Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli:

  • Dzieło sztuki w kulturze;
  • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego;
  • Różnorodność biologiczna i kulturowa;
  • Chrześcijaństwo w kulturze.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy wraz z bibliografią (oddzielnie do kązdego tematu) na elektroniczny adres: rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg przyjęcia wynosi 70 punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera (lub równoważny) z oceną co najmniej dobrą (kandydaci przesyłają na adres rekrutacja_class@al.uw.edu.pl lub zamieszczają w IRK UW skan dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny minimum dobrej na dyplomie).

Kandydaci na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.
W przypadku zbyt dużej lub zbyt małej liczby chętnych na specjalność, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność.
Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych i międzyobszarowych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Komisja, złożona z wykładowców różnych wydziałów UW i Polskiej Akademii Nauk, wybiera do rozmowy jeden z tematów.

Tematy powinny mieć charakter interdyscyplinarny, ale mieścić się w ramach specjalności prowadzonych na kierunku artes liberales na studiach II stopnia, czyli:

  • Dzieło sztuki w kulturze;
  • Ideowe i materialne aspekty życia społecznego;
  • Różnorodność biologiczna i kulturowa;
  • Chrześcijaństwo w kulturze.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy wraz z bibliografią (oddzielnie do kązdego tematu) na elektroniczny adres: rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Ze sprawdzianu predyspozycji można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

O przyjęciu na studia decyduje wynik sprawdzianu predyspozycji, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg przyjęcia wynosi 70 punktów.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą.

Date of exams

Termin egzaminu: 26 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 27 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 30-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales