Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales, specjalność: Cultural and Intellectual History Between East and West (między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-09-21 23:59:59

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski/angielski/niemiecki/rosyjski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 4

Limit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

Studia w szczególności przeznaczone dla osób o ugruntowanym wykształceniu humanistycznym (lub pokrewnym), które na studiach drugiego stopnia planują wdrażać się do pracy naukowej i poszukują również zindywidualizowanej opieki merytorycznej. Szeroki wybór różnorodnych zajęć, także międzyobszarowych i z pogranicza dyscyplin, służy nie tylko rozwijaniu własnych zainteresowań, ale przede wszystkim ma prowadzić do wykształcenia zdolności metarefleksji - krytycznego namysłu nad prezentowanymi przez wykładowców metodami, narzędziami i reprezentowanymi tradycjami badawczymi.

Specjalność jest współprowadzona przez trzy uczelnie europejskie, a każdy student ma możliwość zapoznania się ze sposobem uprawiania humanistyki w wiodących ośrodkach w Kolonii, Moskwie i Warszawie, oraz uzyskania drugiego dyplomu - jednej z uczelni partnerskich. W tym celu musi spełnić wymogi programu, jednak studiuje w ramach jednego, zintegrowanego programu międzyuczelnianego, którego poszczególne moduły są przez uczelnie partnerskie uznawane na zasadzie wzajemności, niezależnie od tego, gdzie są realizowane. Podczas prac nad rozprawą magisterską student może korzystać z opieki dwóch promotorów, ma także dostęp do bibliotek i infrastruktury uczelni macierzystej drugiego promotora.

Zasady kwalifikacji

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 70.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący – 100 punktów,
 • bardzo dobry – 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus – 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Minimalna liczba punktów konieczna do zakwalifikowania: 70.

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

 • celujący – 100 punktów,
 • bardzo dobry – 80 punktów,
 • dobry plus – 70 punktów,
 • dobry – 60 punkty,
 • dostateczny plus – 50 punktów,
 • dostateczny – 40 punktów,
 • niedostateczny – 0-39 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą, którzy legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Terminy egzaminów

Termin nadsyłania tematów: 21 września 2017 r.
Termin egzaminu: 25 września 2017 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26 września 2017 r.

Dodatkowe dokumenty

Przyjmowanie dokumentów: 27-28 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales