Uniwersytet Warszawski / Wydział "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Artes Liberales, specjalność: Cultural and Intellectual History Between East and West (między Wschodem a Zachodem - historia kultury i myśli) stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-01 do 2018-09-20 23:59:59

Limit miejsc

4

Język wykładowy

polski/angielski/niemiecki/rosyjski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 4

Studia II stopnia na kierunku Artes Liberales przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć interdyscyplinarne narzędzia służące do wieloaspektowego zrozumienia i opisu świata, a zatem osób planujących — lub już robiących — karierę w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą sztuką (od literatury, przez teatr i film, po malarstwo i rzeźbę), dziennikarstwem czy pracą w “trzecim sektorze”. Na studiach II stopnia Artes Liberales znajdą miejsce również osoby, które planują karierę naukową, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych gałęzi nauki. Studenci sami konstruują program zajęć w oparciu o własne zainteresowania naukowe, a rozbudowany system seminariów i konwersatoriów prowadzonych przez zespoły złożone z reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki pozwala na bardzo bliski i zindywidualizowany intelektualny kontakt pomiędzy pracownikami naukowymi a studentami. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalność: Między Wschodem a Zachodem dowiedz się więcej

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg kwalifikacji wynosi 70 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg kwalifikacji wynosi 70 punktów.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą, którzy legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Terminy egzaminów

Termin nadsyłania tematów: 20 września 2018 r.

Termin egzaminu: 24 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales