University of Warsaw / Faculty of "Artes Liberales" / Kolegium Artes Liberales

Liberal Arts, specialization Cultural and Intellectual History Between East and West

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-08-01 to 2018-09-20 23:59:59

Limit of students

4

Language

polski/angielski/niemiecki/rosyjski

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 4

Studia II stopnia na kierunku Artes Liberales przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które pragną zdobyć interdyscyplinarne narzędzia służące do wieloaspektowego zrozumienia i opisu świata, a zatem osób planujących — lub już robiących — karierę w dziedzinach związanych z szeroko rozumianą sztuką (od literatury, przez teatr i film, po malarstwo i rzeźbę), dziennikarstwem czy pracą w “trzecim sektorze”. Na studiach II stopnia Artes Liberales znajdą miejsce również osoby, które planują karierę naukową, lecz czują, że ich zainteresowania wykraczają poza granice poszczególnych gałęzi nauki. Studenci sami konstruują program zajęć w oparciu o własne zainteresowania naukowe, a rozbudowany system seminariów i konwersatoriów prowadzonych przez zespoły złożone z reprezentantów różnorodnych dziedzin nauki pozwala na bardzo bliski i zindywidualizowany intelektualny kontakt pomiędzy pracownikami naukowymi a studentami. Łącząc różne dyscypliny wiedzy z obszaru humanistyki i nauk społecznych, a także sięgając do nauk przyrodniczych, studia przygotowują do podejmowania wciąż zmieniających się wyzwań w życiu zawodowym i do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Specjalność: Między Wschodem a Zachodem dowiedz się więcej

Admission rules

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg kwalifikacji wynosi 70 punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, (lub równoważny) z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych z oceną co najmniej dobrą oraz legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Kandydaci przechodzą postępowanie kwalifikacyjne, na które składa się rozmowa kompetencyjna. Celem rozmowy jest rozpoznanie zainteresowań kandydata i jego predyspozycji do studiów interdyscyplinarnych. O jej tematyce decydują sami kandydaci, zgłaszając wcześniej dwa tematy wychodzące poza program ich dotychczasowych studiów wraz z bibliografią przeczytanych lektur dotyczących tematu. Zakres tematów powinien mieścić się w ramach tematycznych specjalności Cultural and Intellectual History Between East and West. Komisja wybiera do rozmowy jeden z tematów.

W przypadku osób nie mogących potwierdzić znajomości języka obcego na wymaganym poziomie komisja może zgodzić się na przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka. Wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub języka rosyjskiego należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem tematów na rozmowę kompetencyjną. W przypadku osób, które odbyły studia częściowe w języku niemieckim lub rosyjskim, a nie posiadają oficjalnego certyfikatu, dopuszcza się poświadczenie znajomości języka poprzez przedstawienie Transcript of records – świadectwa przedmiotów zrealizowanych w danym języku.

Kandydaci przesyłają proponowane tematy (oraz ew. wniosek o przeprowadzenie rozmowy weryfikującej znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego) na elektroniczny adres Kolegium rekrutacja_class@al.uw.edu.pl nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na studia w systemie IRK UW.

Z rozmowy kompetencyjnej można uzyskać maksymalnie 100 punktów:

O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kompetencyjnej, wyznaczający miejsce kandydata w rankingu. Próg kwalifikacji wynosi 70 punktów.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów (100 pkt.) w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują absolwenci studiów na kierunku artes liberales z oceną na dyplomie co najmniej dobrą, którzy legitymują się znajomością języka niemieckiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Uniwersytetu w Kolonii) lub rosyjskiego (w wypadku, gdy będą ubiegać się o uzyskanie – jako drugiego – dyplomu Narodowego Uniwersytetu Badawczego – Wyższej Szkoły Ekonomii w Moskwie) na poziomie B2+.

Date of exams

Termin nadsyłania tematów: 20 września 2018 r.

Termin egzaminu: 24 września 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Kolegium Artes Liberales