University of Warsaw / Institute of Americas and Europe / Centre for Latin-American Studies

American Studies, Latin American and Caribbean studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-11 23:59:59

Limit of students

22

Language

polski/hiszpański/angielski

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 14

Absolwent/ka CESLA UW:

  • ma rozszerzoną wiedzę o człowieku jako twórcy kultury, pogłębioną w odniesieniu do kultury latynoamerykańskiej;
  • ma rozszerzoną wiedzę o zróżnicowaniu struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz pogłębioną wiedzę w odniesieniu do wybranych struktur i instytucji społecznych związanych z Ameryką Łacińską;
  • posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych i społecznych umożliwiającą mu udział w pracach zespołów prowadzących badania interdyscyplinarne nad współczesną Ameryką Łacińską;
  • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury latynoamerykańskiej na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach;
  • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, prawne, polityczne, ekonomiczne) w zakresie kulturoznawstwa, zwłaszcza w odniesieniu do Ameryki Łacińskiej oraz wzajemne relacje między nimi.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny dowolnego kierunku.

Zasady kwalifikacji: egzamin

Forma egzaminu: egzamin ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: rozmowa kwalifikacyjna nt. zainteresowań i motywacji kandydata do studiowania na kierunku: studia amerykanistyczne, specjalność: kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w języku polskim. Rozmowa może również obejmować pytania z wiedzy ogólnej. Maksymalny wynik, jaki będą mogli uzyskać kandydaci w wyniku egzaminu, wynosi 100 punktów.

Próg kwalifikacji: 50 pkt.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydatów niebędących obywatelami polskimi obowiązują identyczne zasady postępowania, jak obywateli polskich. Uzyskanie dyplomu na uczelni zagranicznej może być uznane za równoważne dyplomowi wydanemu przez uczelnię w Polsce po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przez Radę Wydziału.

Exceptions from admission procedure

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym obejmują osoby posiadające dyplom ukończenia studiów, o specjalnościach:

  • kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów,
  • iberyjskiej,
  • iberoamerykańskiej,
  • kolegiów językowych języka hiszpańskiego.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie dostarczenia dyplomów ukończenia studiów, przy czym kandydaci na studia stacjonarne w celu skorzystania z ulgi muszą posiadać na dyplomie ocenę co najmniej dobrą (4). Liczba miejsc przeznaczonych dla kandydatów korzystających z ulgi wynosi 25.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów korzystających z ulg, CESLA sporządzi ranking na podstawie ocen na dostarczonych w celu skorzystania z ulgi dyplomach.

Date of exams

Termin egzaminu: 13-14 lipca 2017 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 20-21, 24-26 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Studiów Latynoamerykańskich