Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Ośrodek Studiów Amerykańskich

Studia amerykanistyczne (American Studies), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

80

Język wykładowy

angielski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada pogłębioną wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kulturowych i społecznych w odniesieniu do całego regionu półkuli zachodniej, w tym Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także wybranych krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu terminologii, teorii i metodologii szeroko rozumianych, interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych, obejmujących obie Ameryki.

Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie. Umie krytycznie i twórczo wyjaśnić zjawiska i procesy zachodzące w obu Amerykach. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie amerykanistyki oraz dziedzin pokrewnych. Potrafi aktywnie popularyzować wiedzę o Stanach Zjednoczonych Ameryki, a także krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz całego regionu półkuli zachodniej. Porozumiewa się w mowie i piśmie w języku angielskim w zakresie kulturoznawstwa na poziomie B2+, w tym potrafi sprawnie, po angielsku z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, napisać pracę semestralną, dyplomową i referaty, wykorzystując do tego interdyscyplinarne podejścia badawcze (ta sama uwaga dotycząca języka, jak wyżej). Zna język hiszpański na poziomie co najmniej podstawowym drugim (A2.1), a w trakcie studiów może wybrać specjalizację Ameryka Łacińska i Karaiby.

Absolwent jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach, w tym międzynarodowych. Ponadto, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim i/lub podyplomowym.

Strona programu

  

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów II stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku.
Podstawą kwalifikacji na studia jest egzamin pisemny, który jest testem predyspozycji do studiów w języku angielskim. Test składa się z pytań sprawdzających rozumienie tekstu pisanego oraz umiejętność pracy z nim.
Kandydaci muszą uzyskać co najmniej 30% ze 100 możliwych. Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego Komisja Rekrutacyjna sporządza listy rankingowe obejmujące wszystkich kandydatów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są laureaci III etapu Konkursu „Know America” organizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi z udziałem Ośrodka Studiów Amerykańskich. Osoby te przyjmowane są w pierwszej kolejności.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 26 czerwca 2018 r., 10.00-12.30, Auditorium Maximum sala im. A. Mickiewicza, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 29 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 3-5 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Ośrodek Studiów Amerykańskich