Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Ośrodek Studiów Amerykańskich

Studia amerykanistyczne (American Studies), stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-06-24 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

angielski

Opis

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w którejś ze ścieżek rekrutacyjnych, niewykorzystana część limitu może zostać przeniesiona do innej ścieżki lub na inny stopień studiów.

Absolwent dwuletnich studiów magisterskich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada pogłębioną wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kulturowych i społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę z zakresu terminologii, teorii i metodologii historii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa, historii filozofii, nauk społecznych i geografii.

Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji wytworów amerykańskiej kultury literackiej i audiowizualnej oraz tradycji intelektualnej.

Posiada szczegółową wiedzę o instytucjach kultury i sposobach ich funkcjonowania, dzięki czemu jest przygotowany do samodzielnej pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach. Ponadto, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie doktoranckim i/lub podyplomowym.

Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie. Umie krytycznie i twórczo wyjaśnić zjawiska i procesy zachodzące w rozwoju Stanów Zjednoczonych na podstawie teorii. Umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze. Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie kulturoznawstwa i amerykanistyki oraz dziedzin pokrewnych. Potrafi aktywnie popularyzować wiedzę o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Porozumiewa się w mowie i piśmie w języku angielskim w zakresie kulturoznawstwa na poziomie B2+, w tym potrafi sprawnie, po angielsku z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, napisać pracę semestralną, dyplomową i referaty, wykorzystując do tego interdyscyplinarne podejścia badawcze. Aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach na rzecz szerzenia wiedzy i zrozumienia dla kultury amerykańskiej, a także sam systematycznie śledzi wydarzenia kulturalne, biorąc udział w pokazach, wystawach, dyskusjach i spektaklach teatralnych związanych z kulturą amerykańską.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunkiem ubiegania się o podjęcie studiów równoległych jest średnia z pierwszego kierunku studiów min. 4,3.

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim (język angielski zal./nzal.; ogólna wiedza o Stanach Zjednoczonych – 0-5 pkt.).

Przyjęcia wg listy rankingowej spośród kandydatów z zaliczonym j. angielskim i min. 2 pkt. za wiedzę o Stanach Zjednoczonych.

Kryteria oceny: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku angielskim oraz podstawowa wiedza o Stanach Zjednoczonych – zagadnienia z zakresu literatury, historii, sztuki, polityki, itd. zgodnie z zainteresowaniami kandydata.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 28 czerwca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 29 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 3-5 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Ośrodek Studiów Amerykańskich