Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Archeologii

Archaeology (archeologia), stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

5

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach wybranej specjalności archeologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; ma szczegółową wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego.

W zakresie umiejętności absolwent studiów magisterskich potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; posiada pogłębioną umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz autonomicznie podejmować działania rozwijające zdolności kierowania własną karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania zdobywanej wiedzy w zakresie archeologii i innych nauk oraz zastosowania jej także w nietypowych sytuacjach zawodowych; posiada, opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniu naukowym, umiejętność krytycznej analizy wytworów kultury oraz prezentacji własnych opracowań w różnych formach i mediach; potrafi popularyzować wiedzę w zakresie archeologii; potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu archeologii; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie archeologii; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Więcej informacji: Instytut Archeologii

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku, posługujących się biegle językiem angielskim.

Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim, która ma na celu sprawdzenie zainteresowań kandydata oraz jego predyspozycji do studiowania na kierunku archeologia.

Kandydat przyjęty na studia magisterskie, niebędący absolwentem studiów pierwszego stopnia na kierunku archeologia, może zostać zobowiązany do zaliczenia wybranych przedmiotów, należących do programu studiów I stopnia na kierunku archeologia w celu zniwelowania różnic programowych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra lub równorzędny dowolnego kierunku, posługujących się biegle językiem angielskim.

Podstawą przyjęcia na studia jest rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana w języku angielskim, która ma na celu sprawdzenie zainteresowań kandydata oraz jego predyspozycji do studiowania na kierunku archeologia.

Kandydat przyjęty na studia magisterskie, niebędący absolwentem studiów pierwszego stopnia na kierunku archeologia, może zostać zobowiązany do zaliczenia wybranych przedmiotów, należących do programu studiów I stopnia na kierunku archeologia w celu zniwelowania różnic programowych.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Archeologii