Uniwersytet Warszawski / Wydział Biologii

Biologia, stacjonarne, drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-09 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek biologia jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Wybór profilu ogólnoakademickiego podyktowany jest charakterem tych studiów dających szerokie wykształcenie w obszarze studiów przyrodniczych, w zakresie zjawisk i procesów na wszystkich poziomach organizacji przyrody ożywionej.

Cele, efekty i treści kształcenia na kierunku zdeterminowane są przez rozwój nauk biologicznych, a w szczególności nauki podstawowej, jaką jest biologia. Mimo ogólnoakademickiego profilu kształcenia, w programie studiów na kierunku biologia znajdują się zagadnienia związane z zastosowaniem tej nauki przede wszystkim w takich dziedzinach jak biotechnologia, medycyna i ochrona przyrody.

Celem studiów II stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

 • przekazanie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk biologicznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm-środowisko;
 • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych;
 • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych;
 • wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
 • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku biologia mogą:

 • kontynuować kształcenie na studiach III stopnia w różnych placówkach badawczych,
 • być zatrudnieni w instytucjach badawczych: medycznych, farmaceutycznych, rolniczych, kosmetycznych,
 • nauczać przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych i uzyskają stosowne uprawnienia.

Głównym celem prowadzenia studiów, realizowanych wyłącznie na kierunku biologia jest:

 • osiągnięcie określonych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, a w szczególności:
 • umiejętności rozumienia mechanizmów funkcjonowania organizmów na różnych poziomach organizacji oraz analizy procesów i zjawisk w przyrodzie, wymagających podejścia interdyscyplinarnego,
 • umiejętności interpretacji i planowania eksperymentów biologicznych w oparciu o najnowsze techniki badawcze i narzędzia informatyczne,
 • umiejętności integracji wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych i wyciągania uzasadnionych wniosków.

Cele te są realizowane przez stałe doskonalenie programów nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O zakwalifikowaniu na studia równoległe decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin wstępny.

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 12 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 września 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 10-11 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii