Uniwersytet Warszawski / Wydział Filozofii i Socjologii / Instytut Filozofii

Bioetyka, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

19

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Jeżeli interesujesz się etyką i medycyną, cenisz wartość nauki, obchodzą cię prawa zwierząt, nie boisz się nowych wyzwań i chcesz mieć wpływ na rzeczywistość, to są to studia właśnie dla Ciebie.

Na bioetyce poznasz etyczne, społeczne i prawno-organizacyjne uwarunkowania medycyny, dowiesz się, z jakimi wyzwaniami wiąże się prowadzenie badań na ludziach i zwierzętach, zrozumiesz dylematy związane z medycyną początku i końca życia, w praktyce zobaczysz na czym polega praca etycznego konsultanta klinicznego i czym zajmują się komisje bioetyczne.

Uniwersytet Warszawski to jedyna uczelnia w Polsce oferująca studia magisterskie w zakresie bioetyki. Nasi studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu etyki, filozofii, socjologii i antropologii medycyny, prawa medycznego, nauk o administracji publicznej oraz zarządzaniu w ochronie zdrowia, pedagogiki, nauk politycznych (biopolityki), praw zwierząt i ochrony przyrody. Studenci zdobywają też umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne niezbędne w pracy naukowo-badawczej oraz w zawodach i instytucjach działających w obszarze zagadnień bioetycznych.

Dynamiczny rozwój medycyny, instytucji ochrony zdrowia, biomedycznych badań naukowych oraz rosnący wpływ człowieka na środowisko naturalne i zwierzęta powoduje, że coraz bardziej potrzebni są bioetycy mający wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie, integrujące wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z różnych dziedzin wiedzy.

Studia na kierunku bioetyka przygotowują m.in. do pracy w charakterze

 • nauczyciela etyki,
 • pracownika naukowego i nauczyciela akademickiego,
 • członka komisji bioetycznej,
 • członka komisji etycznej ds. doświadczeń na zwierzętach,
 • członka szpitalnej komisji etycznej,
 • pracownika administracyjnego komisji etycznej lub bioetycznej,
 • nauczyciela bioetyki lub etyki medycznej,
 • pracownika instytucji zajmującej się problematyką ochrony zdrowia oraz ochroną praw pacjentów,
 • dziennikarza zajmującego się problematyką naukową i bioetyczną.

Studia II stopnia na kierunku bioetyka trwają cztery semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej. Student realizuje 1060 godzin zajęć dydaktycznych o charakterze wykładowym, ćwiczeniowym, seminaryjnym, konwersatoryjnym, warsztatowym i praktycznym. Na program składa się 16 przedmiotów, z których połowę wybiera student.

Więcej informacji na stronie: http://bioetyka.uw.edu.pl

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą̨ ubiegać́ się̨ osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku studiów.

Kandydaci są̨ kwalifikowani na podstawie punktacji, na którą składa się suma punktów (R) uzyskanych przez kandydat:
a) za średnią̨ ocen z egzaminów (S) – 75% oceny oraz
b) za ocenę na dyplomie (D) – 25% oceny,
pomnożoną przez 20.

Maksymalna suma punktów wynosi 100. Punkty obliczane są według wzoru: 

R=(S*0,75+D*0,25)*20.

Odpowiedniki liczbowe ocen:

 • 6 (celujący), 5 (bardzo dobry) – 5;
 • 4+ (dobry plus) – 4,5;
 • 4 (dobry) – 4;
 • 3+ (dostateczny plus) – 3,5;
 • 3 (dostateczny) – 3.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy dwukrotność́ limitu przyjęć́, kandydaci będą̨ zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej poświęconej ich motywacjom do studiowania bioetyki, zainteresowaniom bioetycznym oraz dotychczasowym osiągnieciom akademickim, naukowym lub zawodowym. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali od 0 do 25 punktów. Punkty z rozmowy kwalifikacyjnej będą̨ sumowane z punktami za średnią̨ ocen z egzaminów i ocenę̨ na dyplomie (R).

Kandydaci będą̨ przyjmowani wg listy rankingowej sporządzonej na podstawie sformułowanych wyżej zasad do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na studia mogą̨ ubiegać́ się̨ osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku studiów.

Kandydaci są̨ kwalifikowani na podstawie punktacji, na którą składa się suma punktów (R) uzyskanych przez kandydat:
a) za średnią̨ ocen z egzaminów (S) – 75% oceny oraz
b) za ocenę na dyplomie (D) – 25% oceny,
pomnożoną przez 20.

Maksymalna suma punktów wynosi 100. Punkty obliczane są według wzoru: 

R=(S*0,75+D*0,25)*20.

Odpowiedniki liczbowe ocen:

 • 6 (celujący), 5 (bardzo dobry) – 5;
 • 4+ (dobry plus) – 4,5;
 • 4 (dobry) – 4;
 • 3+ (dostateczny plus) – 3,5;
 • 3 (dostateczny) – 3.

Jeżeli liczba kandydatów przekroczy dwukrotność́ limitu przyjęć́, kandydaci będą̨ zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej poświęconej ich motywacjom do studiowania bioetyki, zainteresowaniom bioetycznym oraz dotychczasowym osiągnieciom akademickim, naukowym lub zawodowym. Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali od 0 do 25 punktów. Punkty z rozmowy kwalifikacyjnej będą̨ sumowane z punktami za średnią̨ ocen z egzaminów i ocenę̨ na dyplomie (R).

Kandydaci będą̨ przyjmowani wg listy rankingowej sporządzonej na podstawie sformułowanych wyżej zasad do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 25 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 27 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 30 lipca - 3 sierpnia 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Filozofii