Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów:

 • Zna podstawowe technologie zarządzania danymi biologicznymi oraz zarządzania oprogramowaniem bioinformatycznym.
 • Zna podstawy systemów do tworzenia procedur bioinformatycznych.
 • Potrafi tworzyć zaawansowane procedury analizy danych.
 • Zna zaawansowane metody genomiki porównawczej.
 • Potrafi wykonywać obliczenia związane z porównywaniem genomów i interpretować ich wyniki.
 • Ma wiedzę na temat podstaw współczesnych metod spektroskopii molekularnej oraz technik dyfrakcyjnych.
 • Potrafi przetwarzać dane eksperymentalne w celu wyznaczania istotnych strukturalnych i fizykochemicznych cech badanych układów (bio)molekularnych.
 • Zna podstawowe teorie i technologie systemów wirtualnej rzeczywistości.
 • Potrafi stosować techniki VR w badaniach struktury funkcji układów (bio)molekularnych oraz w innych zastosowaniach, istotnych z punktu widzenia rozwoju nowoczesnych metod bioinformatyki i biologii systemów.
 • Potrafi modelować złożone systemy na poziomie sieci, komórki, organizmu i meta genomów.
 • Ma wiedzę o aktualnych zagadnieniach medycyny molekularnej.
 • Potrafi analizować strukturę i funkcję układów biomolekularnych związanych z procesami chorobowymi i wykorzystać tę umiejętność w innych dziedzinach, m.in. w diagnostyce medycznej, projektowaniu leków oraz w zagadnieniach biologii medycznej, genomiki, proteomiki oraz biologii systemów.
 • Potrafi dokonać analizy właściwości zarówno małych cząsteczek, jak i receptora.
 • Ma wiedzę o typowych problemach projektowania leków i potrafi dobrać metodę projektowania w zależności od typu problemu i danych jakimi dysponuje.
 • Zna techniki konstrukcji modeli statystycznych, estymacji parametrów oraz oceny istotności otrzymanych wyników oraz potrafi wykorzystać je w analizie danych pochodzących z wielkoskalowych eksperymentów molekularnych.
 • Potrafi właściwie zaprojektować eksperymenty z wykorzystaniem technologii wielkoskalowych, genomicznych i proteomicznych oraz analizować otrzymane dane.
 • Potrafi pracować zespołowo.
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter.
 • Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie.
 • Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów (50 procent limitu miejsc) lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego (50 procent limitu miejsc). Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kandydaci kwalifikowani są na studia w kolejności swojego miejsca na właściwej liście rankingowej. Limit miejsc dla danej listy może być powiększony w granicach limitu ogólnego, jeśli kandydaci kwalifikowani według drugiej listy nie wypełnią części przewidzianego dla nich limitu.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w jednostce uprawnionej na mocy art. 195 p. 1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na jednym z kierunków:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

100*(S-Smin)/(Smax-Smin)*H,

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną, a H oznacza liczbę godzin danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata oblicza się jako sumę ocen (po powyższym przeliczeniu) z przedmiotów z zakresu:

 • matematyki,
 • informatyki,
 • bioinformatyki,
 • biologii,
 • fizyki,
 • chemii,

uzyskanych na studiach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć (w formie skanów dokumentów wczytanych na konto w IRK):

 1. Potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. Oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty uwzględniane przy wyliczaniu punktów rekrutacyjnych
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena (skala 2-5)

Punkty rekrutacyjne

Biologia komórki

90

4,0

100*(4-2)/3*90 = 6000

Biochemia

60

4,5

100*(4,5-2)/3*60 = 5000

Algorytmy i struktury danych

120

5,0

100*(5-2)/3*120 = 12000

   

Suma =

23000

Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową, w kolejności uzyskanych punktów.

Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna określa minimalny próg punktowy wymagany do zakwalifikowania się na studia i tworzy listę rankingową, w kolejności uzyskanych punktów.

Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki