Uniwersytet Warszawski / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Bioinformatyka i biologia systemów, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

 

Limit miejsc: 10 (w tym: 5 - dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników ze studiów oraz 5 - dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu).

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w modelowaniu biologicznym, projektowaniu leków lub analizie danych medycznych.

Studia bioinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Na studiach licencjackich otrzymasz solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od teorii obliczeń i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Program studiów magisterskich z kolei jest niezwykle elastyczny, żeby umożliwić Ci pogłębienie wiedzy w najbardziej interesujących Cię obszarach bioinformatyki.

Absolwenci bioinformatyki mają wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki — wiedzę, dzięki której znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów (50 procent limitu miejsc) lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego (50 procent limitu miejsc). Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kandydaci kwalifikowani są na studia w kolejności swojego miejsca na właściwej liście rankingowej. Limit miejsc dla danej listy może być powiększony w granicach limitu ogólnego, jeśli kandydaci kwalifikowani według drugiej listy nie wypełnią części przewidzianego dla nich limitu.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w jednostce uprawnionej na mocy art. 195 p. 1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na jednym z kierunków:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

(S-Smin)/(Smax-Smin)*H,

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną, a H oznacza liczbę godzin danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata oblicza się jako sumę ocen (po powyższym przeliczeniu) z przedmiotów z zakresu:

 • matematyki,
 • informatyki,
 • bioinformatyki,
 • biologii,
 • fizyki,
 • chemii,

uzyskanych na studiach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów. Próg kwalifikacji wynosi 800 punktów.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć (w formie skanów dokumentów wczytanych na konto w IRK):

 1. Potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. Oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty uwzględniane przy wyliczaniu punktów rekrutacyjnych
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena (skala 2-5)

Punkty rekrutacyjne

Biologia komórki

90

4,0

(4-2)/3*90 = 60

Biochemia

60

4,5

(4,5-2)/3*60 = 50

Algorytmy i struktury danych

120

5,0

(5-2)/3*120 = 120

   

Suma =

230

Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. Próg kwalifikacji wynosi 40%.

Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. Próg kwalifikacji wynosi 40%.

Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r., godz. 10:00, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, sala 2070.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki