University of Warsaw / Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics

Bioinformatics and systems biology

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

10

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc: 10 (w tym: 5 - dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników ze studiów oraz 5 - dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie egzaminu).

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Takie projekty, jak Human Genom Project nie byłyby możliwe bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki. Bioinformatyka stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w modelowaniu biologicznym, projektowaniu leków lub analizie danych medycznych.

Studia bioinformatyczne mają charakter interdyscyplinarny. Będziesz uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników różnych wydziałów, m.in.: Wydziału Biologii, Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Na studiach licencjackich otrzymasz solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od teorii obliczeń i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Program studiów magisterskich z kolei jest niezwykle elastyczny, żeby umożliwić Ci pogłębienie wiedzy w najbardziej interesujących Cię obszarach bioinformatyki.

Absolwenci bioinformatyki mają wiedzę z zakresu biologii, fizyki, chemii, matematyki i informatyki — wiedzę, dzięki której znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych, zarówno o profilu biotechnologicznym, jak i farmaceutycznym.

Admission rules

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.

Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów (50 procent limitu miejsc) lub na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego (50 procent limitu miejsc). Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Kandydaci kwalifikowani są na studia w kolejności swojego miejsca na właściwej liście rankingowej. Limit miejsc dla danej listy może być powiększony w granicach limitu ogólnego, jeśli kandydaci kwalifikowani według drugiej listy nie wypełnią części przewidzianego dla nich limitu.

Kwalifikacja na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów

Do kwalifikacji na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów mogą przystąpić kandydaci, którzy tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny uzyskali w jednostce uprawnionej na mocy art. 195 p. 1 UPSW do prowadzenia studiów III stopnia na jednym z kierunków:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów każda ocena S uzyskana przez kandydata na studiach zostanie przeliczona na punkty zgodnie ze wzorem:

(S-Smin)/(Smax-Smin)*H,

gdzie: Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną, a H oznacza liczbę godzin danego przedmiotu.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata oblicza się jako sumę ocen (po powyższym przeliczeniu) z przedmiotów z zakresu:

 • matematyki,
 • informatyki,
 • bioinformatyki,
 • biologii,
 • fizyki,
 • chemii,

uzyskanych na studiach.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową kandydatów przystępujących do kwalifikacji na podstawie wyników dotychczasowych studiów, w kolejności uzyskanych punktów. Próg kwalifikacji wynosi 800 punktów.

Kandydat jest zobowiązany dostarczyć (w formie skanów dokumentów wczytanych na konto w IRK):

 1. Potwierdzony przez jednostkę, w której kandydat studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć,
 2. Oświadczenie podpisane przez kandydata, zawierające:
 • wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć, przy czym należy uwzględnić tylko przedmioty uwzględniane przy wyliczaniu punktów rekrutacyjnych
 • wynik samodzielnie przeprowadzonych obliczeń punktów rekrutacyjnych wg powyższych reguł.

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena (skala 2-5)

Punkty rekrutacyjne

Biologia komórki

90

4,0

(4-2)/3*90 = 60

Biochemia

60

4,5

(4,5-2)/3*60 = 50

Algorytmy i struktury danych

120

5,0

(5-2)/3*120 = 120

   

Suma =

230

Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. Próg kwalifikacji wynosi 40%.

Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kwalifikacja na podstawie pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego.

Na podstawie wyników pisemnego egzaminu kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna tworzy listę rankingową, w kolejności uzyskanych punktów. Próg kwalifikacji wynosi 40%.

Egzamin obejmuje treści programowe studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

Date of exams

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r., godz. 10:00, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, sala 2070.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-31 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki