University of Warsaw / Faculty of Biology

Biotechnology

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-09 23:59:59

Limit of students

69

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Limit miejsc: 56 (na podstawie wyników ze studiów), 13 (na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej).

Limit wspólny dla ścieki P i C.

Profil ogólnoakademicki dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie biotechnologii i dziedzin pokrewnych. Podczas tych studiów uzyskiwane są także praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych.

1. Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników.

2. Absolwenci kierunku studiów biotechnologia II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.

3. Absolwenci kierunku biotechnologia II stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.

4. Absolwenci posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych.

5. Absolwenci kierunku biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia.

Głównym celem prowadzenia tych studiów, realizowanym wyłącznie poprzez studia II stopnia na kierunku biotechnologia, jest wykształcenie biotechnologów o wiedzy i kompetencjach praktycznych w zakresie innowacyjnych badań laboratoryjnych. Absolwenci posiadają znajomość zaawansowanych, praktycznych procedur laboratoryjnych, zgodnych ze światowymi standardami, używanych w badaniach podstawowych i komercyjnych. Są świadomi ekonomicznych podstaw oraz implikacji etycznych i ekologicznych prowadzonych badań. Trzy specjalizacje różnicują przygotowanie absolwentów ukierunkowując je na: a) mikrobiologię stosowaną, b) biotechnologię molekularną, c) biotechnologię medyczną.

Cele te są realizowane przez stale doskonalony program nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny na dowolnym kierunku. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat może wybrać tylko jeden sposób kwalifikacji.

Nie więcej niż 80% miejsc w ramach limitu przyjęć przeznaczonych jest dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów. Pozostałe miejsca w ramach limitu przyjęć przeznaczone są dla kandydatów kwalifikowanych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Kandydaci kwalifikowani na podstawie wyników osiągniętych w czasie dotychczasowych studiów.

W przypadku postępowania kwalifikacyjnego warunkiem przyjęcia na studia jest uzyskanie co najmniej 500 punktów rekrutacyjnych i zajęcie na liście rankingowej kandydatów pozycji mieszczącej się w ramach obowiązującego limitu miejsc.

Kandydaci kwalifikowani są na podstawie wyników osiągniętych z następujących przedmiotów wymaganych i kierunkowych dla kierunku biotechnologia określonych w programie studiów pierwszego stopnia na Wydziale Biologii UW: matematyka, fizyka, chemia, biochemia, biotechnologia, genetyka z inżynierią genetyczną, mikrobiologia, bioinformatyka, biologia molekularna, inżynieria bioprocesowa, ewolucja*

* W przypadku, gdy kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów wymaganych i kierunkowych (np. kandydat zaliczył chemię organiczną oraz chemię nieorganiczną), ma on prawo do wskazania przedmiotu, z którego ocena zostanie uwzględniona przy wyznaczaniu liczby punktów rekrutacyjnych. Kandydat ma również prawo do wskazania innych przedmiotów, których treści są zgodne z opisanymi dla kierunku biotechnologia; liczba wskazanych przedmiotów nie może być jednak większa niż określona w zasadach rekrutacji.

Każda ocena „S” uzyskana przez kandydata na studiach z ww. przedmiotów przeliczona jest na punkty zgodnie ze wzorem:

(S-Smin)/(Smax-Smin) x liczba godzin przedmiotu,

gdzie Smax jest najwyższą możliwą do zdobycia oceną, a Smin jest najniższą możliwą do zdobycia oceną.

Punkty rekrutacyjne każdego kandydata będą obliczane jako suma uzyskanych ocen (po przeliczeniu) z ww. przedmiotów zaliczonych w trakcie dotychczasowych studiów.

Przykładowy wypis i obliczenie punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot

Liczba godzin

Ocena

Wyliczenie punktów rekrutacyjnych

Liczba punktów rekrutacyjnych

Matematyka

45

3,5

45x(3,5-2):(5-2)

22,50

Biochemia

90

4,5

90x(4,5-2):(5-2)

75,00

Razem punktów rekrutacyjnych

97,50

Kandydat obowiązany jest dostarczyć:

  • potwierdzony przez jednostkę, w której studiował, wypis ocen ze studiów z informacją o wymiarze godzinowym zajęć;
  • podpisane oświadczenie, zawierające wynik obliczeń punktów rekrutacyjnych wykonany samodzielnie wg wyżej opisanych reguł.

2. Postępowanie kwalifikacyjne na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy ogólnej orientacji w podstawowych problemach wybranego kierunku. Lista zagadnień umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału Biologii. Warunkiem przyjęcia jest uzyskanie odpowiedniej liczby punktów zapewniającej miejsce na liście rankingowej w ramach pozostałego limitu miejsc.

Próg kwalifikacji: 30% maksymalnej do zdobycia liczby punktów.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Date of exams

Termin egzaminu: 12 września 2018 r..

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 18 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 10-11 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii