University of Warsaw / Faculty of Biology

Biotechnology, parallel studies

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-09 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

Description

Profil ogólnoakademicki dla studiów II stopnia na kierunku biotechnologia najlepiej odpowiada całokształtowi edukacji, której celem nadrzędnym jest zdobycie specjalistycznej wiedzy w zakresie biotechnologii i dziedzin pokrewnych. Podczas tych studiów uzyskiwane są także praktyczne umiejętności stosowania zaawansowanych technik biotechnologicznych.

1. Ogólnym celem kształcenia jest zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętność zastosowania zaawansowanych technik molekularnych i biotechnologicznych. Absolwenci posiadają umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej oraz krytycznej analizy uzyskanych wyników.

2. Absolwenci kierunku studiów biotechnologia II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych oraz wykonywania prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, w tym GMO.

3. Absolwenci kierunku biotechnologia II stopnia, o ile zaliczą oferowany przez Wydział Biologii blok przedmiotów pedagogicznych, uzyskują uprawnienia do nauczania przyrody lub innych przedmiotów o profilu biologicznym w szkołach podstawowych i gimnazjach.

4. Absolwenci posiadają umiejętność przekazywania wiedzy o roli i osiągnięciach biotechnologii we współczesnym świecie i są przygotowani do pracy w redakcjach czasopism naukowych.

5. Absolwenci kierunku biotechnologia przygotowani są do podjęcia studiów III stopnia.

Głównym celem prowadzenia tych studiów, realizowanym wyłącznie poprzez studia II stopnia na kierunku biotechnologia, jest wykształcenie biotechnologów o wiedzy i kompetencjach praktycznych w zakresie innowacyjnych badań laboratoryjnych. Absolwenci posiadają znajomość zaawansowanych, praktycznych procedur laboratoryjnych, zgodnych ze światowymi standardami, używanych w badaniach podstawowych i komercyjnych. Są świadomi ekonomicznych podstaw oraz implikacji etycznych i ekologicznych prowadzonych badań. Trzy specjalizacje różnicują przygotowanie absolwentów ukierunkowując je na: a) mikrobiologię stosowaną, b) uniwersalną biotechnologię molekularną, c) zastosowanie biotechnologii w naukach medycznych (biotechnologia medyczna).

Cele te są realizowane przez stale doskonalony program nauczania i aktywny udział Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez Uczelnię, organy administracji rządowej i programy międzynarodowe.

Qualification procedure for parallel studies

O zakwalifikowaniu na studia równoległe decyduje średnia ocen ukończonego etapu studiów co najmniej 4.5. Jeżeli liczba kandydatów przewyższa ustalony limit miejsc, organizowany jest egzamin wstępny.

Forma egzaminu: ustny

Zagadnienia egzaminacyjne: rozumienie podstaw nauk przyrodniczych

Date of exams

Termin egzaminu: 12 września 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 18 września 2018 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 10-11 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Biologii