Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Nauk Politycznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne, specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wybierz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jeśli…

...masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

...szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej. Studia są realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe. Kształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się w priorytety polityki państwa zawarte m. in. w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Wyspecjalizowana wiedza z zakresu nowoczesnych form, instytucji i mechanizmów zarządzania kryzysowego pozwala na elastyczne dopasowywanie się do wymogów współczesnego rynku pracy oraz włączenie w badania naukowe w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo energetyczne jest przygotowany do pracy w charakterze analityka – specjalisty w zakresie szeroko rozumianej tematyki energetycznej oraz do gruntownego i kompleksowego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w wymiarze sektora energetycznego.

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe ma wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych form i mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz kompleksową wiedzę na temat instytucji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich UE i NATO.

Zasady kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności:

  • bezpieczeństwo energetyczne,
  • zarządzanie kryzysowe.

Kandydat dokonuje wyboru specjalności po przyjęciu na studia. Specjalność jest otwierana w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien:

  • posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
  • posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju);
  • znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych, w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania kryzysowego.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony w Instytucie Nauk Politycznych.

Forma egzaminu: egzamin pisemny (testowy)

Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia szczegółowe dostępne sa na stronie Instytutu Nauk Politycznych.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu testowego: 16 lipca 2018 r., godz. 15:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-26 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych