University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Political Science

Internal Security, specialisations: Energy Security, Crisis Management

Level of study: second-cycle Form of study: full-time Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-06-05 to 2017-07-17 23:59:59

Limit of students

70

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności: bezpieczeństwo energetyczne; zarządzanie kryzysowe. Kandydat dokonuje wyboru specjalności po przyjęciu na studia.

Wiedza

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać:

 • pogłębioną wiedzę o normach i regułach panujących w strukturach i instytucjach służących utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie różnego rodzaju instytucji i mechanizmów (np. psychologicznych, prawnych) służących przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów występujących we współczesnym państwie oraz o procesach zmian zachodzących w tych mechanizmach i instytucjach;
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie organizacji, funkcjonowania i zadań instytucji współczesnego państwa, wyspecjalizowanych w zakresie różnych wymiarów bezpieczeństwa (militarnego, polityczno-ustrojowego, gospodarczego, społecznego, ekologicznego etc.);
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie tworzenia i stosowania instytucji i mechanizmów służących przeciwdziałaniu zagrożeniom dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa oraz o procesach zachodzących w nich zmian;
 • pogłębioną wiedzę w zakresie instytucjonalnych rozwiązań w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz współpracy międzynarodowej służącej regionalnym i globalnym zagrożeniom (np. o charakterze terrorystycznym).

Umiejętności

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać umiejętności:

 • rozumienia i analizowania (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różnych zjawisk społecznych, zaś przede wszystkim dotyczących bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowych i zagrożeń dla jednostki, społeczeństwa i państwa;
 • wykorzystywania w zaawansowanym stopniu wiedzy teoretycznej (ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o charakterze metodologicznym) do samodzielnego opisu (w tym w postaci opracowań pisemnych) zagadnień bezpieczeństwa;
 • formułowania samodzielnych opinii, prognoz i propozycji rozwiązań (oraz ich wdrożenia) w zakresie zjawisk, mechanizmów i instytucji bezpieczeństwa;
 • wykorzystywania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach pracy zawodowej oraz innych sytuacjach społecznych wymagających rozwiązania konkretnego problemu, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności krytycznej analizy skuteczności i przydatności zdobytej wiedzy oraz sprawnego posługiwania się systemami normatywnymi.

Kompetencje

Absolwent studiów II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne powinien posiadać kompetencje:

 • przygotowania do pracy w wyspecjalizowanych zespołach, powołanych w celu przeciwdziałania różnego rodzaju zagrożeniom i podejmowania w nich odpowiedzialnych i samodzielnych zadań;
 • kierowania zespołem, przyjęcia odpowiedzialności za jego organizację i efekty pracy;
 • tworzenia i koordynowania projektów społecznych z zakresu bezpieczeństwa oraz przewidywania społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych skutków swej działalności.

Admission rules

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności:

 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • zarządzanie kryzysowe.

Kandydat dokonuje wyboru specjalności po przyjęciu na studia. Specjalność jest otwierana w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju);
 • znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych, w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania kryzysowego.

Podstawą kwalifikacji jest egzamin testowy przeprowadzony w Instytucie Nauk Politycznych.

Forma egzaminu: egzamin pisemny (testowy)

Zagadnienia egzaminacyjne: Zagadnienia szczegółowe znajdują się na stronie 

http://www.inp.uw.edu.pl/files/materialy/Zagadnienia_do_egzaminu_literatura_2015.pdf

Na podstawie wyników egzaminu tworzy się listę wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 50.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Niezwłocznie po dokonaniu zapisu na wybrany kierunek studiów kandydat załącza na koncie rejestracyjnym w systemie IRK dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie i kontaktuje się z komisją rekrutacyjną właściwą dla danego kierunku. Na podstawie załączonych dokumentów komisja dopuszcza kandydata do dalszego postępowania kwalifikacyjnego albo zobowiązuje kandydata do przystąpienia do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w terminie podanym w harmonogramie rekrutacji. Komisja podejmuje decyzję i powiadamia o niej kandydata najpóźniej w dniu po zakończeniu rejestracji na wybrany kierunek studiów. Kandydat, który nie załączy niezbędnych dokumentów lub nie przystąpi do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego nie jest umieszczany na liście rankingowej kandydatów.

Termin egzaminu z języka polskiego: 19 lipca 2017 r.

Date of exams

Termin egzaminu testowego: 20 lipca 2017 r., godz.: 10:00
Po dokonaniu rejestracji i uiszczeniu opłaty administracyjnej na osobistym koncie kandydata w systemie IRK zostanie aktywowana informacja o miejscu egzaminu. Należy zgłosić się pół godziny przed rozpoczęciem egzaminu i okazać dowód tożsamości, na podstawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK. Na salę egzaminacyjną można wnosić jedynie artykuły piśmiennicze.

Szczegółowe zagadnienia egzaminacyjne znajdują się na stronie: 

http://www.inp.uw.edu.pl/files/materialy/Zagadnienia_do_egzaminu_literatura_2015.pdf

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2017 r.

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 lipca 2017 r.

Kolejne tury przyjmowania dokumentów uruchamiane w przypadku niewypełnienia limitu miejsc:
II tura - 26-27 lipca 2017 r.;
III tura - 28 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych