Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Nauk Politycznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security), specjalność: Graduate Programme in Security Studies, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

10

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15

Wybierz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jeśli…

...masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

...szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej. Studia są realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe. Kształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się w priorytety polityki państwa zawarte m. in. w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Wyspecjalizowana wiedza z zakresu nowoczesnych form, instytucji i mechanizmów zarządzania kryzysowego pozwala na elastyczne dopasowywanie się do wymogów współczesnego rynku pracy oraz włączenie w badania naukowe w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo energetyczne jest przygotowany do pracy w charakterze analityka – specjalisty w zakresie szeroko rozumianej tematyki energetycznej oraz do gruntownego i kompleksowego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w wymiarze sektora energetycznego.

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe ma wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych form i mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz kompleksową wiedzę na temat instytucji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich UE i NATO.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata/inżyniera) albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Kandydat powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju);
 • znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych, w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania kryzysowego;
 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku.

Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować zajęcia o charakterze wyrównawczym.

Kandydaci będą przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:

 1. Dyplom (kopia poświadczona przez UW) ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich (BA) na dowolnym kierunku albo studiów magisterskich (MA) na dowolnym kierunku oraz w przypadku dyplomów zagranicznych:
  • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
 2. Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK;
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej);
 4. Formularz „Application form”;
 5. Kopia dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK;
 6. Zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego;
 7. Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego;
 8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po dokonaniu rejestracji);
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców);
 10. Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);
 11. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub inny równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badanich naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi zmianami.   Honorowane certyfikaty językowe

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie napisanego eseju.

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:

Kandydaci przygotowują esej w języku angielskim o problematyce dotyczącej bezpieczeństwa, który przesyłają drogą e-mailową lub pocztową (wymogi formalne: 5-7 stron, Program Word, czcionka 12, odstęp między wierszami – 1,5, marginesy 2,5 cm).

Esej sprawdza poziom znajomości języka angielskiego, jak również ogólną wiedzę z przedmiotów objętych programem studiów oraz umiejętności badawcze.

Za przesłany esej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • znajomość języka angielskiego – 0-10 pkt.
 • poprawność argumentacji, wnioskowania i formułowania hipotez – 0-10 pkt.
 • znajomość poruszanej problematyki – 0-10 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 27 kwietnia 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 15 lutego - 11 maja 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych