Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Nauk Politycznych

Bezpieczeństwo wewnętrzne (Internal Security), specjalność: Graduate Programme in Security Studies, stacjonarne, drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce postanowił uruchomić nowy kierunek studiów – Bezpieczeństwo wewnętrzne. Od 2012 roku studia na tym kierunku zyskały profil praktyczny, dzięki czemu stanowią one również odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. Policji, Straży Granicznej etc.).

Profil kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno na wiedzę, jak i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego.

Doskonaląc swoją ofertę edukacyjną Instytut Nauk Politycznych postanowił rozpocząć nowy i unikatowy GRADUATE PROGRAMME IN SECURITY STUDIES (GPSS), który jest adresowany do kandydatów z tytułem licencjata uzyskanym w Polsce lub za granicą. Są to studia drugiego stopnia w pełnym wymiarze czasu studiów II stopnia (2 lata). Językiem nauczania jest język angielski.

Program studiów obejmuje zarówno przedmioty teoretyczne (np. Teoria bezpieczeństwa ) i praktyczne (np. Zarządzanie kryzysowe). Nasi studenci oprócz regularnych zajęć mogą aktywnie uczestniczyć w życiu akademickim biorąc udział w takich wydarzeniach, jak: konferencje, debaty i wykłady znamienitych gości z całego świata zapraszanych przez Uniwersytet. Więcej informacji na temat programu GPSS można znaleźć na stronie: www.gpss.inp.uw.edu.pl.

Studia trwają dwa lata. W celu otrzymania stopnia magistra magistranci będą zobowiązani do napisania pracy magisterskiej i zdania egzaminu.

Efekty kształcenia

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata/inżyniera) albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie. Studia są prowadzone w języku angielskim.

Kandydat powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju);
 • znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych, w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania kryzysowego;
 • znać język angielski w stopniu umożliwiającym naukę w tym języku.

Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować zajęcia o charakterze wyrównawczym.

Kandydaci będą przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów:

 1. Dyplom (kopia poświadczona przez UW) ukończenia studiów licencjackich/inżynierskich (BA) na dowolnym kierunku albo studiów magisterskich (MA) na dowolnym kierunku oraz w przypadku dyplomów zagranicznych:
  • poświadczenie w formie legalizacji lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939);
  • tłumaczenie przysięgłe na język polski lub angielski dyplomu oraz ww. poświadczenia (jeśli zostało sporządzone w języku obcym);
 2. Podanie o przyjęcie na studia – wydruk z IRK;
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) – wydruk z IRK łącznie z podaniem o przyjęcie na studia (po wprowadzeniu zdjęcia w formie elektronicznej);
 4. Formularz „Application form”;
 5. Kopia dokumentu tożsamości, na podstawie którego dokonano rejestracji w systemie IRK;
 6. Zdjęcie kolorowe odpowiadające standardom zdjęcia do dowodu osobistego;
 7. Pisemne zobowiązanie do regularnego opłacania czesnego;
 8. Potwierdzenie uiszczenia opłaty administracyjnej w przypadku jej wnoszenia za granicą (po dokonaniu rejestracji);
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych, z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski (w przypadku cudzoziemców);
 10. Kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemców);
 11. Certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub inny równoważny dokument zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badanich naukowych i pracach rozwojowych z późniejszymi zmianami.   Honorowane certyfikaty językowe

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc kandydaci będą kwalifikowani na podstawie napisanego eseju.

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:

Kandydaci przygotowują esej w języku angielskim o problematyce dotyczącej bezpieczeństwa, który przesyłają drogą e-mailową lub pocztową (wymogi formalne: 5-7 stron, Program Word, czcionka 12, odstęp między wierszami – 1,5, marginesy 2,5 cm).

Esej sprawdza poziom znajomości języka angielskiego, jak również ogólną wiedzę z przedmiotów objętych programem studiów oraz umiejętności badawcze.

Za przesłany esej kandydat może uzyskać maksymalnie 30 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • znajomość języka angielskiego – 0-10 pkt.
 • poprawność argumentacji, wnioskowania i formułowania hipotez – 0-10 pkt.
 • znajomość poruszanej problematyki – 0-10 pkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 27 kwietnia 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 15 lutego - 11 maja 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych