Uniwersytet Warszawski / Wydział Chemii

Chemia (Chemistry), stacjonarne, drugiego stopnia (w języku angielskim)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

3

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 6

Absolwent studiów II stopnia kierunku chemia, w języku angielskim:

  • posiada wiedzę w dziedzinie chemii, rozszerzoną w stosunku do studiów I stopnia;
  • wykazuje biegłą znajomość zagadnień z zakresu wybranej specjalizacji;
  • zna matematykę w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności;
  • jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych, zarówno tradycyjnych jak i wyposażonych w zaawansowaną aparaturę badawczą;
  • umie gromadzić i krytycznie analizować dane potrzebne do przygotowania publikacji naukowej;
  • potrafi przygotować i prezentować referaty w języku angielskim a także prowadzić w tym języku merytoryczne dyskusje ze specjalistami;
  • posiada umiejętności wystarczające do rozwiązywania problemów chemicznych, również niestandardowych, zwłaszcza w zakresie wybranej specjalizacji;
  • ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego;
  • jest przygotowany do organizowania pracy grupowej i do kierowania pracą zespołową.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby posiadające dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub dyplom równoważny uzyskany na dowolnym kierunku oraz świadectwo zaliczenia egzaminu z języka angielskiego na poziomie co najmniej B2. Kandydat jest kwalifikowany na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia z obszaru wiedzy innego niż nauki ścisłe lub nauki przyrodnicze rekrutacja będzie dwustopniowa. W pierwszym etapie kandydaci ci muszą z pozytywnym rezultatem odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat będzie omawiał zagadnienia wybrane przez komisję egzaminacyjną z listy wcześniej opublikowanej na stronie www Wydziału Chemii oraz na stronie IRK.

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny dostatecznej lub wyższej jest warunkiem koniecznym do dopuszczenia do drugiego etapu rekrutacji, który będzie przebiegał tak samo dla wszystkich kandydatów i będzie polegać na kwalifikowaniu kandydata na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 10 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 18-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Chemii